Leveringen - 121607-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Palma: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 053-121607

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma
P5701504B
Camí de la Vileta, 40
Palma
07011
Spanje
Contactpersoon: Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma
E-mail: mfrauv@ime.palma.es
NUTS-code: ES532

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lveuOBDHoVQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de materiales para las instalaciones del IME

Referentienummer: 02/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de materiales para las instalaciones del IME.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricidad

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
18000000
18100000
18140000
30000000
32000000
33000000
35000000
39000000
44000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricidad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Sociales, lingüísticos y ambientales / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fontanería

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
18000000
18100000
18140000
30000000
31000000
32000000
33000000
35000000
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fontanería.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Sociales, lingüísticos y ambientales / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferretería

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44300000
18000000
18100000
18140000
30000000
31000000
32000000
33000000
35000000
39000000
44000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ferretería.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Sociales, lingüísticos y ambientales / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albañilería

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
18000000
18100000
18140000
30000000
31000000
32000000
33000000
35000000
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Albañilería.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Sociales, lingüísticos y ambientales / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Electricidad

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fontanería

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Albañilería

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
IME
Camino de la Vileta, 40
Palma
07011
Spanje
Telefoon: +34 971453414
Fax: +34 971281870
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019