Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 121612-2023

27/02/2023    S41

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2023/S 041-121612

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: Al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzgodg.nowybip.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie

II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.

4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.

6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.

9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i trzech gminnych centrów zbiórki odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 23 086 625.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadanie realizowane na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.

4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.

6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.

9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i trzech gminnych centrów zbiórki odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek.

11) Prowadzenie punktu obsługi klienta (POK).

12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści niniejszej SWZ oraz w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zamawiający działając na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) w związku z okolicznością, iż wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia ustalona została na kwotę 23 086 625 PLN,niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca firma Alba MPGK sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2 41-300 Dąbrowa Górnicza wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000054542 posiadającym NIP: 629-001-19-71, REGON: 271588322 został zaproszony do negocjacji w dniu 21 luty 2023 r.

Zamawiający przewidział możliwość dokonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego w ogłoszeniu Dz.U.: 2021/S 181-470406 z dnia 14-09- 2021 r. opublikowane 17-09-2021 r.wartość zamówienia udzielonego ZP/1/MZGO/2021 wynosiła 46 173 249 PLN. (bez VAT).

W związku z wdrożeniem w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami nowego programu „odpadywgminie.com” obsługującego system w MZGO, służącego do rozliczania i nadzoru nad gospodarką odpadami komunalnymi w gminie i trwającej nadal integracji systemów informatycznych Zamawiającego i obecnego Wykonawcy, wszczęcie nowego postepowania zagrażałoby systemowi i zaburzyłoby utrzymanie ciągłości odbioru odpadów z terenu gminy Dabrowa Górnicza. Zasadnym zatem staje się prowadzenie tego odbioru przez dotychczasowego Wykonawcę. Okres przejściowy pozwalający na przetestowanie i wyeliminowanie błędów programu pozwoli w przyszłości uniknąć ewentualnych uchybień w procesach wymiany danych między Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą.

W związku z niezakończonym procesem wdrożenia programu pilotażowego obsługi pojemników podziemnych – brak montażu czujników powiadamiających o stopniu wypełnienia pojemników leżącego po stronie obecnego Wykonawcy nie możliwym staje się przekazanie w nowym postępowaniu usługi odbioru odpadów z w/w pojemników.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 181-470406

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/02/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Starocmentarna 2
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 322622534
Adres internetowy: https://www.alba.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 23 086 625.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: Al. J. Piłsudskiego 34 c
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adres internetowy: www.mzgodg.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 513-568 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 579-590 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2023