Leveringen - 121620-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pont-du-Château: Diverse voedingsmiddelen

2019/S 053-121620

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Pont-du-Château
21630284400016
place de l'Hôtel de Ville, CS 90002
Pont-du-Château
63430
Frankrijk
Telefoon: +33 473837355
E-mail: commandepublique@pontduchateau.net
NUTS-code: FRK14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pontduchateau.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://agysoft.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de denrées alimentaires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture des denrées alimentaires pour l'Unité centrale de production culinaire (UCPC), nécessaires à la préparation des repas des écoles maternelles, primaires, à la structure petite enfance, au centre de loisirs, au portage à domicile et des fêtes et cérémonies de la ville de Pont-du-Château.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 810 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viandes fraiches

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15119000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de viandes fraiches

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volailles fraiches

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de volailles fraiches

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits frais de la mer

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits frais de la mer

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers (or divers fromages, lait entier, yaourts nature et yaourt au lait de brebis)

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits laitiers

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Epicerie salée, sucrée et biscuiterie

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits d'épicerie salée, sucrée et biscuiterie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique et environnementale / Weging: 70.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boulangerie conventionnelle

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15612500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits de boulangerie conventionnelle

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique et environnementale / Weging: 70.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits et légumes frais

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de fruits et légumes frais

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits surgelés

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits surgelés

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique et environnementale / Weging: 70.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits issus de l'agriculture biologique

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de produits issus de l'agriculture biologique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25.0
Prijs - Weging: 30.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 223-509799
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

Viandes fraîches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auvergne viande
32 Faubourg de la Bade
Riom
63200
Frankrijk
NUTS-code: FRK14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Volailles fraîches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Passionfroid Rhône-Alpes-Auvergne
29 avenue Urbain le Verrier
Saint-Priest
69800
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 03
Benaming:

Produits frais de la mer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Terreazur_63
8 rue Ernest-Jean Bapt
Lempdes
63370
Frankrijk
NUTS-code: FRK14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 04
Benaming:

Produits laitiers (or divers fromages, lait entier, yaourts nature et yaourt au lait de brebis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
France Frais Auvergne
1 avenue Henri Pourrat
Clermont-Ferrand
63100
Frankrijk
NUTS-code: FRK14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 05
Benaming:

Épicerie salée, sucrée et biscuiterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro à pro
275 rue André Ampère
Chaponnay
69970
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 06
Benaming:

Boulangerie conventionnelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 07
Benaming:

Fruits et légumes frais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aussert
25 rue Taguin
Moulins
03000
Frankrijk
NUTS-code: FRK11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 08
Benaming:

Produits surgelés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sysco France SAS
Zone industrielle
Dieppe
76200
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 09
Benaming:

Produits issus de l'agriculture biologique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auvergne bio distribution
ZAC de la Varenne — rue de Bretagne
Combronde
63460
Frankrijk
NUTS-code: FRK14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63033
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019