Leveringen - 121624-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Casemixsysteem

2019/S 053-121624

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda USL di Bologna
Via Castiglione 29
Bologna
40124
Italië
Telefoon: +39 0516584811
E-mail: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
Fax: +39 0516584923
NUTS-code: ITH55

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ausl.bologna.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.ausl.bologna.it

I.1)Naam en adressen
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via di Barbiano 1/10
Bologna
40136
Italië
Telefoon: +39 0516584811
E-mail: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
Fax: +39 0516584923
NUTS-code: ITH55

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ausl.bologna.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.ausl.bologna.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta nr. PI030060-18

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48814500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisizione di un nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il sistema informativo ospedaliero.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 016 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH55
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bologna e provincia e Bagheria (PA).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisizione di un nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il sistema informativo ospedaliero.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: punti qualità / Weging: 75
Kostencriterium - Naam: punti prezzo / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica 90 giorni.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Investimenti Codice CUP D39J4002160002 – Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) – Edifici ospedalieri/IOR, via Di Barbiano 1/10 – Sostituzione applicativo intervento 59 del piano investimenti 2018-2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 064-141902
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PI030060-18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Acquisizione di un nuovo sistema per la gestione dei processi clinico assistenziali ospedalieri che concorrono a costituire il sistema informativo ospedaliero

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Via S. Martino della Battaglia 56
Roma
00185
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 016 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 30 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Emilia Romagna – Sezione di Bologna
Via D'Azeglio 54
Bologna
40123
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
0
O
Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
0
O
Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019