Leveringen - 121626-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montpellier: Tenten

2019/S 053-121626

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Montpellier
1 place Georges Frêche
Montpellier Cedex 2
Frankrijk
Contactpersoon: DAJCP service commande publique, +33 467348763
E-mail: commandepublique@ville-montpellier.fr
NUTS-code: FRJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montpellier.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.montpellier3m.fr

I.1)Naam en adressen
Montpellier Méditerranée Métropole
50 place Zeus
Montpellier Cedex 2
34961
Frankrijk
Telefoon: +33 467136000
E-mail: commandepublique@ville-montpellier.fr
NUTS-code: FRJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montpellier3m.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de tentes et de matériels de réception, de cabines WC autonomes et de bungalows

Referentienummer: 8D00147010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39522530
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location de tentes et de matériels de réception, de cabines WC autonomes et de bungalows. Il s'agit d'un marché en groupement de commandes entre la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole conformément à l'article 28 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relatives aux marchés publics. Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Cette consultation sera passée en application de l'article 78 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux accords-cadres. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique, composé de 2 lots, rémunéré par application de prix unitaires. Marché conclu pour une période initiale de 1 an, reconductible par période successive de 1 an, pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 120 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location de tentes et de matériels de réception

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39522530
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de tentes et de matériel de réception, marché en groupement de commandes ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Le montant estimé du lot 1 pour la période initiale est de 220 000 EUR (HT), le montant est identique pour les périodes de reconduction. Montant total estimé du lot 1, 880 000 EUR (HT), pour le groupement ville et Métropole.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location de cabines WC autonomes et de bungalows

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24955000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de cabines WC autonomes et de bungalows, marché en groupement de commandes ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Le montant estimé du lot 2 pour la période initiale est de 60 000 EUR (HT), le montant est identique pour les périodes de reconduction. Montant total estimé du lot 2, 240 000 EUR (HT), pour le groupement ville et Métropole.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 138-314738
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8D0014
Perceel nr.: 1
Benaming:

Location de tentes et de matériels de réception

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SML
Cournonterral
34660
Frankrijk
NUTS-code: FRJ13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 880 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 880 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8D0014
Perceel nr.: 2
Benaming:

Location de cabines WC autonomes et de bungalows

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sebach France
Bernis
30620
Frankrijk
NUTS-code: FRJ13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier Cedex
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 67548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier Cedex
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 67548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019