Leveringen - 121629-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2019/S 053-121629

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Waternet
41216593
Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
1096 AC
Nederland
Contactpersoon: Hanneke Chorus
Telefoon: +31 639298777
E-mail: Hanneke.chorus@waternet.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.waternet.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=95377

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap / drinkwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Kraanboot WN25

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren (nieuwbouw) van een (1) vaartuig, de kraanboot WN25. Voor een omschrijving van onderhavige opdracht verwijzen wij u naar de Vragenlijsten, Hoofdstuk 1.1, Paragraaf 1.1.1 "Omschrijving van de Opdracht".

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000
34520000
34521000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren (nieuwbouw) van een (1) vaartuig, de Kraanboot WN25. Voor een uitvoerige omschrijving van onderhavige opdracht verwijzen wij u naar de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545441
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scheepswerf Damen Hardinxveld BV
Hardinxveld
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van Amsterdam
Amsterdam
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019