Leveringen - 121632-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Leuven: Afvalverzameling en –verwerking

2019/S 053-121632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
EcoWerf
0862492920
Aarschotsesteenweg 210
Leuven
3012
België
Contactpersoon: De heer Jeroen Delvaux
Telefoon: +32 16284385
E-mail: jeroen.delvaux@ecowerf.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ecowerf.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Afvalverwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en plaatsen van sorteerstraten

Referentienummer: OO 2018 EX-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In uitvoering van het ondernemingsplan wenst EcoWerf haar dienstverlening voor de gemeentes steeds te verbeteren door o.a. de afvalinzameling voortdurend te optimaliseren.

EcoWerf startte in haar werkingsgebied een project voor het realiseren van sorteerstraten. Dergelijke sorteerstraten bestaat uit de inzameling van vier fracties (rst,gft,pmd en papka) dmv ondergrondese containers.

De realisatie van OCT’s voor deze sorteerstraten maakt voorwerp uit van deze opdracht. Binnen het kader van deze opdracht voorziet EcoWerf de realisatie van 27 sorteerstraten. Ecowerf organiseert de prijsvraag en plaatst de OCT's.

De reiniging, algemeen onderhoud en lediging van de OCT’s wordt uitgevoerd in opdracht van EcoWerf.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren en plaatsen van sorteerstraten op volume

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische beoordeling / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Waarborg en leveringsmodaliiteiten / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordeling onderhoudscontract / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren en plaatsen van sorteerstraten op gewicht

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties in werkingsgebied Ecowerf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische beoordeling / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Waarborg en leveringsmodaliiteiten / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordeling onderhoudscontract / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-097476
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: OO 2018 EX-01
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leveren en plaatsen van sorteerstraten op volume

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: OO 2018 EX-01
Perceel nr.: 2
Benaming:

Leveren en plaatsen van sorteerstraten op gewicht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349111
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019