Leveringen - 121639-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Champigny-sur-Marne: Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

2019/S 053-121639

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Champigny-sur-Marne
21940017300015
14 rue Louis Talamoni
Champigny-sur-Marne
94507
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FR107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.champigny94.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.champigny94.fr/economie-et-emploi/vie-economique/marches-publics

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de papier et d'enveloppes pour le fonctionnement des services administratifs, l'imprimerie et les écoles de la Commune de Champigny-sur-Marne

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de papier et d'enveloppes pour le fonctionnement des services administratifs, l'imprimerie et les écoles de la Commune de Champigny-sur-Marne. Forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 640 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier pour l'ensemble des services et les écoles de la ville

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différents lieux de la ville de Champigny-sur-Marne (cf. CCP), 94507 Champigny-sur-Marne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papier pour l'ensemble des services et les écoles de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes vierges et imprimées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différents lieux de la ville de Champigny-sur-Marne (cf. CCP), 94507 Champigny-sur-Marne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enveloppes vierges et imprimées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307793
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Papier pour l'ensemble des services et les écoles de la ville

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Inapa France
11 rue de la Nacelle Villabe
Corbeil-Essonnes
91100
Frankrijk
NUTS-code: FR104
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Enveloppes vierges et imprimées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bong
1 rue Eugène Hermann
Saint-Sébastien-de-Morsent
27180
Frankrijk
NUTS-code: FRD21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019