Услуги - 121646-2020

12/03/2020    S51

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 051-121646

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на външните работи
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. „Александър Жендов“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Божикова
Електронна поща: Antoaneta.Bozhikova@mfa.bg
Телефон: +359 294823113
Факс: +359 29483078
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mfa.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7261
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: външна политика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox („Ксерокс“).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 389 376.66 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2, Министерството на външните работи, в за дом № 8 в резиденция „Бояна“ и в административната сграда на МВнР на ул. „Афред Нобел“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е за 12 месеца или по-кратък в зависимост от достигане на максималната прогнозна стойност. Започва да тече от датата на двустранно подписване на протокол за поемане на обектите за почистване. Информация относно сградите и помещенията — обект на почистване, както и изискванията на възложителя относно дейностите по почистване и други, свързани с изпълнението на поръчката, се съдържат в техническата спецификация (приложение № 1), както следва: видовете обекти, общо описание на сградите и помещенията; брой работни помещения по етажи; брой сервизни помещения по етажи; видове настилки за ежедневна обработка, количество и т.н.; натовареност на сградата — брой постоянно работещи в нея; приблизителен брой на посетители ежедневно; информация за пропускателния режим и т.н.; подходящ времеви пояс за изпълнение на дейностите по поддържащо почистване; необходимост от дежурни работници на изпълнителя през работното

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-323831
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 24/ОП-И/20
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Це Ес Ге България“ ООД
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Георги Минчев“ № 15-17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@csgbg.com
Телефон: +359 29713608
Факс: +359 29766896
Интернет адрес: http://www.csgbg.com/bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 389 376.66 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП: 00210-2017-0009

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2020