Leveringen - 121647-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Sintra: Prefabgebouwen

2019/S 053-121647

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta
Sintra
2714-501
Portugal
Telefoon: +351 219238890
E-mail: dcp@cm-sintra.pt
Fax: +351 219238790
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cm-sintra.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de 6 salas de aula em estrutura modelar para a EB Rinchoa n.º 2 e respectiva instalação

Referentienummer: CT-2019/18001583
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de 6 salas de aula em estrutura modelar para a EB Rinchoa n.º 2 e respectiva instalação.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 430 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de 6 salas de aula em estrutura modelar para a EB Rinchoa n.º 2 e respectiva instalação.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cláusula 17.ª do programa de procedimento / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 116-263462
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 443/2018
Perceel nr.: 0
Benaming:

Aquisição de 6 salas de aula em estrutura modelar para a EB Rinchoa n.º 2 e respectiva instalação

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UEM, Unidade Estruturas Metálicas, S. A.
502505729
Pias (Lousada)
4620-481
Portugal
NUTS-code: PT11D

Internetadres: www.normetal.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 035.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
Largo Dr. Virgílio Horta
Sintra
2710-501
Portugal
E-mail: dcp@cm-sintra.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019