Leveringen - 121652-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stoczek Łukowski: Draagbare computers

2019/S 053-121652

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Stoczek Łukowski
pl. T. Kościuszki 1
Stoczek Łukowski
21-450
Polen
Contactpersoon: Zbigniew Bogusz
Telefoon: +48 257970047
E-mail: zbyszek@stoczeklukowski.pl
Fax: +48 257970047
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.stoczeklukowski.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz wyposażenia do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski w ramach projektu „Szkoły sukcesu”

Referentienummer: WO.042.3.3.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz wyposażenia do placówek

oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski w ramach projektu „Szkoły sukcesu”. Przedmiot zamówienia

został podzielony na V części: Część I - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu

elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski; Część II – dostawa sprzętu

elektrycznego i elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski; Część III

— dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób słabowidzących do Szkoły Podstawowej w

Starej Róży; Część IV - Dostawa sprzętu komputerowego do budowy wewnętrznej sieci bezprzewodowej w

placówkach oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski; Część V - Dostawa pomocy dydaktycznych do

placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 876 643.27 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
38650000
38652100
32322000
30200000
30230000
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkoła Podstawowa w Starej Róży, Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych

podległych Gminie Stoczek Łukowski, w tym:

• Zestaw interaktywny dla szkół, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i

emisji dźwięku (tablica interaktywna z projektorem) – 2 szt.

• Przenośny komputer dla nauczyciela - 17 szt.

• Urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.

• Wizualizer stacjonarny – 2 szt.

• Zestaw przenośnych komputerów dla ucznia – 82 szt.

• Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem - szafa na laptopy - 6

szt.

• Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie - 4 szt.

• Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem - aparat fotograficzny - 7 szt.

• Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku (tablica

interaktywna z projektorem) - 13 szt.

• Drukarka 3D - 3 szt.

• Urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie - 2 szt.

• System do zbierania i analizowania odpowiedzi - 4 szt.

• Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.

• Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku - rzutnik

multimedialny - 1 szt.

• Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem - kamera cyfrowa - 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLU.13.07.00-06-0014/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Infrastruktura społeczne, działania: 13.7 Infrastruktura szkolna.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wadium w wysokości 11 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711100
32000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 18, 21-450 Stoczek Łukowski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Nawigacja satelitarna / GPS – 6 szt.;

• Lodówka z zamrażalnikiem – 3 szt.;

• Odtwarzacz CD – 2 szt.;

• Czajnik elektryczny – 1 szt.;

• Płyta grzejna – 1 szt.;

• Listwy i przedłużacze elektryczne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLU.13.07.00-06-0014/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Infrastruktura społeczne, działania: 13.7 Infrastruktura szkolna.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wadium w wysokości 280,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III – dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób słabowidzących do Szkoły Podstawowej w Starej Róży

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652100
32322000
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkoła Podstawowa w Starej Róży, Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku dla osób słabowidzących;

• Zestaw Large Print Keyboard i program powiększający;

• Lupa elektroniczna.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLU.13.07.00-06-0014/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Infrastruktura społeczne, działania: 13.7 Infrastruktura szkolna.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wadium w wysokości 340,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV - Dostawa sprzętu komputerowego do budowy wewnętrznej sieci bezprzewodowej w placówkach oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkoła Podstawowa w Starej Róży, Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Zestawy do budowy infrastruktury sieci wewnątrzszkolnej WiFi;

• Infrastruktura sieciowo-usługowa niezbędna do rozbudowania szkolnej sieci bezprzewodowej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLU.13.07.00-06-0014/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Infrastruktura społeczne, działania: 13.7 Infrastruktura szkolna.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wadium w wysokości 1 200,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część V - Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100
22114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 18, 21-450 Stoczek Łukowski, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Zestawy pomocy dydaktycznych do fizyki;

• Zestawy pomocy dydaktycznych do biologii;

• Zestawy pomocy dydaktycznych do przyrody;

• Zestawy pomocy dydaktycznych do chemii;

• Zestawy pomocy dydaktycznych do geografii;

• Zestawy wyposażenia pracowni chemicznej;

• Zestaw sprzętu pomocniczego i technicznego;

• Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i obserwacji z fizyki i chemii;

• Szafy metalowe z odciągiem na odczynniki;

• Zestawy skał i minerałów;

• Zestawy przyrządów do pomiaru.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLU.13.07.00-06-0014/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Infrastruktura społeczne, działania: 13.7 Infrastruktura szkolna.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wadium w wysokości 3 300,00 PLN

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454128
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/042.3/2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „ACTIO” Sebastian Cybulski
ul. Żabia 17
Biłgoraj
23-400
Polen
NUTS-code: PL812
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 598 662.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 598 743.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2/042.3/2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JC-Car Jerzy Czubiński
al. Niepodległości 829
Sopot
81-810
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 048.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 524.69 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3/042.3/2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób słabowidzących do Szkoły Podstawowej w Starej Róży.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JC-Car Jerzy Czubiński
al. Niepodległości 829
Sopot
81-810
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 410.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 681.42 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4/042.3/2019
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego do budowy wewnętrznej sieci bezprzewodowej w placówkach oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KOMPAS Wójcik, Pastusiak Sp. j.
ul. Diamentowa 4
Lublin
20-447
Polen
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 993.11 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 945.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5/042.3/2019
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych podległych Gminie Stoczek Łukowski.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JC-Car Jerzy Czubiński
al. Niepodległości 829
Sopot
81-810
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 528.58 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 880.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Odwołanie.

17.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4 i 17.2.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.3. Skarga do sądu.

17.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

17.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

17.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019