Leveringen - 121666-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Systeem voor opsporing van voertuigen

2019/S 053-121666

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
122680121
ul. Bernardyńska 24
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Monika Piwowarczyk, Dział Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych w ZDiK
Telefoon: +48 146883109
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Fax: +48 146883115
NUTS-code: PL217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdik.tarnow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

Referentienummer: ZDiK.DZ.271.90.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (w skrócie System ITS).

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań szerszego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z celów tego projektu jest podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie oraz zwiększenie płynności ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

4. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w SIWZ oraz umowie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 145 124.38 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996000
34996300
35120000
48821000
48151000
48210000
48211000
48900000
72268000
51610000
45300000
45311000
45314300
72240000
71320000
71247000
31321700
34942000
34942100
34942200
34970000
34996100
35262000
45316210
45316200
45233294
50232200
34972000
48813100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL2
NUTS-code: PL21
NUTS-code: PL217
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarnów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (w skrócie System ITS), w skład którego wchodzą:

1) Rozbudowa serwerowni;

2) Wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);

3) Budowa łączy telekomunikacyjnych;

4) Modernizacja skrzyżowań;

5) Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;

6) Podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;

7) Uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;

8) Tablice zmiennej treści VMS;

9) System monitoringu wizyjnego - CCTV;

10) Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;

11) System informacji parkingowej;

12) Dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej systemy.

2. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań szerszego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z celów tego projektu jest podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie oraz zwiększenie płynności ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

3. Celami szczegółowymi niniejszego zamówienia są m.in.:

1) Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej, w tym:

a) Kontrolowanie ruchu samochodowego w sieci drogowej oraz zmniejszenie stanu jej zatłoczenia,

b) Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej,

c) Poprawa warunków podróżowania,

d) Udostępnienie bieżącej, dynamicznej informacji o dostępności miejsc parkingowych,

e) Zwiększenie popytu na podróżowanie transportem publicznym, dzięki usprawnieniu przejazdu przez miasto z wykorzystaniem podsystemu priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej.

2) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Tarnowa,

3) Ochrona środowiska.

4. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zamierza zakupić kompletną infrastrukturę informatyczną i techniczną wraz z niezbędnym oprogramowaniem i niezbędnymi usługami, umożliwiającą uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

5. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) Rozbudowę serwerowni o urządzenia informatyczne i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej obsługi Systemu ITS.

2) Wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR) w niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, a także wyposażenie i sprzęt biurowy oraz aranżację pomieszczeń.

3) Budowę ok. 22 km światłowodowych łączy telekomunikacyjnych;

4) Modernizację 27 skrzyżowań (bez zmiany ich geometrii) i 2 przejść dla pieszych w zakresie:

— dostawy i uruchomienia nowych sterowników sygnalizacji świetlnej (17 szt.),

— wymiany części masztów sygnalizacyjnych i sygnalizatorów,

— doposażenia detekcji pojazdów w pętle indukcyjne,

— wymiany części okablowania do sygnalizacji świetlnej,

— dostawy i uruchomienia niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

5) Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu obszarowego sterowania ruchem;

6) Dostawę i uruchomienie podsystemu pomiaru natężenia i klasyfikacji ruchu, w oparciu o kamery ANPR (ARCP);

7) Dostawę i wdrożenie systemu priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej;

8) Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. tablic zmiennej treści (VMS);

9) Dostawę i uruchomienie podsystemu monitoringu wizyjnego (CCTV);

10) Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. stacji meteorologicznych wraz podsystemem monitorowania zanieczyszczenia środowiska i pomiaru hałasu;

11) Dostawę i uruchomienie podsystemu informacji parkingowej dla ok. 600 miejsc parkingowych oraz dostawę, montaż i uruchomienie tablic informacji parkingowych w 5-ciu lokalizacjach;

12) Dostawę, uruchomienie i konfigurację platformy APD – aplikacji integrującej podsystemy;

13) Dostawę innych materiałów i wykonanie innych prac niezbędnych do kompleksowego uruchomienia Systemu ITS, w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Obowiązek osobistego wykonania części Przedmiotu Zamówienia określony w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.02-12-0387/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

c) oferują dostawy lub usługi spełniające wymagania określone przez zamawiającego.

Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda m.in. elektroniczny JEDZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-444825
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
ul. Inflancka 4
Warszawa
00-189
Polen
Telefoon: +48 228266277
E-mail: warszawa@sprint.pl
Fax: +48 228276121
NUTS-code: PL217

Internetadres: www.sprint.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 175 849.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 145 124.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

1) zakres: Centrum Sterowania Ruchem – roboty budowlane;

2) zakres: budowa łączy telekomunikacyjnych – roboty budowlane;

3) zakres: modernizacja skrzyżowań – roboty budowlane.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zawartość oferty stanowi:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w załączniku do SIWZ, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w SIWZ (wersja elektroniczna);

c) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);

d) oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zgodnie z ust. 5 pkt 7SIWZ);

e) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 18 SIWZ (jeżeli dotyczy);

f) dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 3 i 4 SIWZ (jeżeli dotyczy);

g) dowód wniesienia wadium;

h) oświadczenie wykonawcy (jeżeli dotyczy) dotyczące wskazania, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania – w przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa), wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

2. Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, dlatego zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności zgodnie z zapisami art. 24 ust. 8 Pzp.

4. Wytyczne dotyczące wykonawców występujących wspólnie i podwykonawców określone w SIWZ.

5. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę firm podwykonawców. Szczegóły zostały opisane w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maks. wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.malopolska.pl/zdik, www.zdik.tarnow.pl.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp).

11. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 151a Pzp.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

15. Zastosowano dialog techniczny.

16. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „SIWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych warunków

Zamówienia.

17. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

18. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się odbywały w PLN.

19. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

20. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019