Leveringen - 121674-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Producten voor parenterale voeding

2019/S 053-121674

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (as hosts of LPP)
Ground Floor, 200 Great Dover Street
London
SE1 4YB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Adam Jarosz
Telefoon: +44 2071886680
E-mail: adam.jarosz@lpp.nhs.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lpp.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.lpp.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parenteral Nutrition

Referentienummer: DN370522
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Parenteral nutrition.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract award is the result of a competitive tender exercise carried out by LPP (hosted by Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust) in compliance with the Public Contracts Regulations 2015, open procedure.

The framework will provide Trusts to access the Parenteral Nutrition Framework via a compliant route to market.

There are 5 areas for suppliers to bid for:

(a) multi-chamber PN bag with additives;

(b) compounded PN Bag with amino acid, glucose, lipid and additives;

(c) compounded PN Bag with amino acid, glucose and additives;

(d) compounded paediatric lipid bag with vitamins.

All suppliers bids followed and adjudication process. All bids passed and were awarded.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Commercials / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-487942
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: LPP/2018/013
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Baxter Healthcare Ltd
Newbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B Braun Medical
Sheffield
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nottingham University Hospitals NHS Trust
Nottingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ITH Pharma
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi
Runcorn
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust
St Thomas Street
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019