Leveringen - 121723-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels

2019/S 053-121723

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1
Gent
9000
België
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Schietecatte
Telefoon: +32 92246149
E-mail: sofie.schietecatte@azstlucas.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azstlucas.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, in dienst stelling en onderhoud van geautomatiseerde medicatiekasten

Referentienummer: 2018-006-APO-SS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 363.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39122100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Sint-Lucas Gent, Groenebriel 1 te 9000 Gent. De exacte leveringsplaats wordt meegegeven bij de bestelling.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, in dienst stelling en onderhoud van geautomatiseerde medicatiekasten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aangeboden oplossing / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (wordt enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 156-357926
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-006-APO-SS
Perceel nr.: 1
Benaming:

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Touchpoint Medical NV
Zwaluwbeek 3
Melsele
9120
België
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 363.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan
Gent
9000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019