Leveringen - 121741-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Netwerksoftware

2019/S 053-121741

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Q2826000H
C/ Lérida, 32-34
Madrid
28020
Spanje
Contactpersoon: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Telefoon: +34 915838071
E-mail: contratacion@correo.aeat.es
Fax: +34 915831352
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 874 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Referentienummer: 18840135200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 874 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 278 604.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 874 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 250-576941
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de 874 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Seidor, S. A.
a08854929
Eix Onze Setembre, 41-43
Vic
08500
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 284 320.94 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 278 604.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019