Leveringen - 121768-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften

2019/S 053-121768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministère de la culture
182 rue Saint-Honoré
Paris
75001
Frankrijk
E-mail: mission-achats.sg@culture.gouv.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.culture.gouv.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019-15-scpci

Referentienummer: 2019-15-SCPCI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Service d'abonnements aux publications de presse françaises et étrangères destinées aux services centraux du ministère de la culture.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service d'abonnements aux publications de presse françaises et étrangères destinés aux services centraux du ministère de la culture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie appliquée au vu de la compréhension des besoins en termes de moyens humains, moyens logistiques, organisation et pilotage des prestations, gestion du planning, réactivité dans la prise en / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Variété et diversité des titres de presse disponibles / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Interactivité de la plate-forme dématérialisée / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositions environnementales sur les modalités de portage / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114301
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-15
Perceel nr.: 1
Benaming:

Service d'abonnements aux publications de presse françaises et étrangères destinées aux services centraux du ministère de la culture

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue Barbet de Jouy
Paris
75004
Frankrijk

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019