Leveringen - 121769-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Serres: Brandstoffen

2019/S 053-121769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Technologiko Ekpaideytiko Idryma (T.E.I.) Kentrikis Makedonias
Terma Magnisias
Serres
621 24
Griekenland
Contactpersoon: Tmima Misthodosias, Apozimioseon, Promitheion kai Perioysias
Telefoon: +30 2321049106
E-mail: despoudi@teicm.gr
Fax: +30 2321046556
NUTS-code: EL526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teicm.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ν.Π.Δ.Δ.
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Σερρών, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για τα έτη 2019 - 2020.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Σερρών, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για τα έτη 2019 - 2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 383 709.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel θέρμανσης — Σέρρες.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL526
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σέρρες, τέρμα Μαγνησίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diesel θέρμανσης — Σέρρες.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Diesel θέρμανσης — Σέρρες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel κίνησης — Σέρρες.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL526
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σέρρες, τέρμα Μαγνησίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diesel κίνησης — Σέρρες.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Diesel κίνησης — Σέρρες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων — Σέρρες.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL526
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σέρρες, τέρμα Μαγνησίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων — Σέρρες.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων — Σέρρες.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-437657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1021
Perceel nr.: 1
Benaming:

Diesel θέρμανσης — Σέρρες.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Μελιού Κωνσταντινιά
044025471
Χρυσό
Σέρρες
620 46
Griekenland
Telefoon: +30 2321074319
E-mail: melios610@yahoo.gr
NUTS-code: EL526
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 398 790.32 EUR
Laagste offerte: 380 500.00 EUR / Hoogste offerte: 380 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1021
Perceel nr.: 2
Benaming:

Diesel κίνησης — Σέρρες.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Μελιού Κωνσταντινιά
044025471
Χρυσό
Σέρρες
620 46
Griekenland
Telefoon: +30 2321074319
E-mail: melios610@yahoo.gr
NUTS-code: EL526
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 832.90 EUR
Laagste offerte: 809.60 EUR / Hoogste offerte: 809.60 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1021
Perceel nr.: 3
Benaming:

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων — Σέρρες.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Μελιού Κωνσταντινιά
044025471
Χρυσό
Σέρρες
620 46
Griekenland
Telefoon: +30 2321074319
E-mail: melios610@hahoo.gr
NUTS-code: EL526
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 467.73 EUR
Laagste offerte: 2 400.00 EUR / Hoogste offerte: 2 400.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: president@aepp-procurement.gr

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Τμήμα Προμηθειών - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
Σέρρες
621 24
Griekenland
Telefoon: +30 2321049106
Fax: +30 2321046556

Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019