Leveringen - 121778-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Borlänge: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting

2019/S 053-121778

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Zweden
Contactpersoon: Olle Rosengren
Telefoon: +46 707622542
E-mail: olle.rosengren@trafikverket.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastruktur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling

Referentienummer: 198041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50240000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Trafikverket Färjerederiet avser upphandla nya kompletta Dieselgeneratorer till två av Hönöledens vägfärjor utanför Göteborg.

Färjorna har idag två dieselgeneratorer per färja som ska ersättas med nya enligt denna specifikation.

Upphandlingen gäller fyra nya dieselgeneratorer enligt denna specifikation med leverans fritt Trafikverket Färjerederiet Hönöleden. Färjerederiet avser att installera dieselgeneratorerna på varv i en separat upphandling utanför denna upphandling.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 229 010.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000
31121100
31121200
31160000
42111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sverige

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trafikverket Färjerederiet avser upphandla nya kompletta Dieselgeneratorer till två av Hönöledens vägfärjor utanför Göteborg.

Färjorna har idag två dieselgeneratorer per färja som ska ersättas med nya enligt denna specifikation.

Upphandlingen gäller fyra nya dieselgeneratorer enligt denna specifikation med leverans fritt Trafikverket Färjerederiet Hönöleden. Färjerederiet avser att installera dieselgeneratorerna på varv i en separat upphandling utanför denna upphandling.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Omfattar fem (5) dieselgeneratorer

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-519006
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Diesel Power AB
556427-0139
Kungsparksvägen 21
Kungsbacka
434 39
Zweden
E-mail: peter@dpower.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 229 010.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 229 010.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019