Leveringen - 121787-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Pol-de-Léon: Verkeersborden

2019/S 053-121787

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté de communes du Haut Léon communauté
29 rue des Carmes
Saint-Pol-de-Léon
29250
Frankrijk
Telefoon: +33 298691044
E-mail: marches@hlc.bzh
NUTS-code: FRH02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hautleoncommunaute.bzh/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Collectivité territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commande pour la fourniture de signalisation routière verticale

Referentienummer: 2018-10-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Groupement de commande pour la fourniture de signalisation routière verticale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 277 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Groupement de commande pour la fourniture de signalisation routière verticale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Montant minimum franco de port / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-503124
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-10-03
Benaming:

Groupement de commande de fourniture de signalisation routière verticale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lacroix signalisation
409065984
8 impasse du Bourrelier
Saint-Herblain
44800
Frankrijk
NUTS-code: FRG01

Internetadres: http://www.lacroix-city.com/fr/france/accueil/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 000.00 EUR
Laagste offerte: 118 424.00 EUR / Hoogste offerte: 153 594.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes
35000
Frankrijk

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comités consultatifs de règlements amiable des différends et litiges relatifs aux marchés publics
6 quai Ceineray
Nantes
44035
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes
35000
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019