Leveringen - 121792-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Serres: Brandstoffen

2019/S 053-121792

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Technologiko Ekpaideytiko Idryma (T.E.I.) Kentrikis Makedonias
Terma Magnisias
Serres
621 24
Griekenland
Contactpersoon: Stergiani Despoydi, Tmima Misthodosias, Apozimioseon, Promitheion kai Perioysias
Telefoon: +30 2321049106
E-mail: despoudi@teicm.gr
Fax: +30 2321046556
NUTS-code: EL526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teicm.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ν.Π.Δ.Δ.
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Κιλκίς και Κατερίνη, που εδρεύουν, αντίστοιχα, στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Πιερίας.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Κιλκίς και Κατερίνη, που εδρεύουν, αντίστοιχα, στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Πιερίας, για τα έτη 2019 - 2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 176 574.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel θέρμανσης — Κιλκίς.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL523
Voornaamste plaats van uitvoering:

3ο χλμ. Κιλκίς - Μεταλλίκου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diesel θέρμανσης — Κιλκίς.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel θέρμανσης Κατερίνης.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL525
Voornaamste plaats van uitvoering:

Κανελλοπούλου 2, Κατερίνη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diesel θέρμανσης Κατερίνης.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-437657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1124
Perceel nr.: 4
Benaming:

Diesel θέρμανσης — Κιλκίς.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Βασιλειάδης Σολομών
037962048
Νέα Μαγνησία
Θεσσαλονίκη
570 08
Griekenland
Telefoon: +03 2310699353
E-mail: solomonvasileiadis@gmail.com
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 806.46 EUR
Laagste offerte: 160 800.00 EUR / Hoogste offerte: 160 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1142
Perceel nr.: 5
Benaming:

Diesel θέρμανσης Κατερίνης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Βασιλειάδης Σολομών
037962048
Νέα Μαγνησία
Θεσσαλονίκη
570 08
Griekenland
Telefoon: +30 2310699353
E-mail: solomonvasileiadis@gmail.com
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 774.20 EUR
Laagste offerte: 15 774.00 EUR / Hoogste offerte: 15 774.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: president@aepp-procurement.gr

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Τμήμα Προμηθειών - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
Σέρρες
621 24
Griekenland
Telefoon: +30 2321049106
Fax: +30 2321046556

Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019