Leveringen - 121796-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Sfântu Gheorghe: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 053-121796

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tega S.A.
RO8670570
Str. Crângului nr. 1
Sfântu Gheorghe
520032
Roemenië
Contactpersoon: István Kádár
Telefoon: +40 267351897
E-mail: office@tega.ro, agorapanzio@tega.ro
Fax: +40 267351897
NUTS-code: RO123

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tega.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Societate pe acțiuni
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii salubrizare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract furnizare motorină

Referentienummer: M 2018/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare motorina pe baza de comanda scrisa cu transport auto inclus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 100 841.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO123
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Sfantu Gheorghe, Str. Energiei nr. 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze 500 000 litri de motorina, esalonat, pe baza de comanda scrisa, cu transport auto inclus pentru utilajele din dotare.

Cantitate estimata pentru 1 an de activitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9421
Benaming:

Contract furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Oscar Downstream
RO 13991630
Str. Atomiștilor nr. 14
Măgurele
77125
Roemenië
Telefoon: +40 213102523
E-mail: alina.dusceag@oscars.ro
Fax: +40 213104189
NUTS-code: RO322

Internetadres: www.oscars.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 841.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
S.C. Tega S.A.
Str. Crângului nr. 1
Sfântu Gheorghe
520032
Roemenië
Telefoon: +40 267351897
E-mail: office@tega.ro,
Fax: +40 267351897

Internetadres: www.tega.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019