Lieferungen - 121807-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Chorzów: Laborreagenzien

2019/S 053-121807

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
Telefon: +48 323499298
E-Mail: zp@zsm.com.pl
Fax: +48 323499299
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zsm.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego z podziałem na 2 pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: SP ZOZ ZSM ZP/5/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli oraz dzierżawa analizatorów: do badań hematologicznych oraz do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu, wraz z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 517 028.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich - Laboratorium Analityczne, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora. 2.2. Realizacja zamówienia obejmuje:

a) sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

a) dzierżawę analizatora wraz z systemem informatycznym na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego zał. nr 2.1 oraz 2.4 do SIWZ;

b) przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia na zasadach ujętych w załączniku nr 2.1 oraz 2.4 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu Umowy złożyć harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego analizatora wraz z systemem informatycznym zgodnie z zaleceniami producenta;

c) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia, a także interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia instalacji aparatu/systemu. Wykonawca dla pakietu nr 2 zapewni pakiet odczynników na szkolenie do wykonania 70 oznaczeń proteinogramów (6 frakcji). Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Opis zasad realizacji szkoleń ujęto w § 7 Projektu umowy. Szkolenia dotyczą wszystkich pakietów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w SAC (Zał. nr 2.2/2.3) W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

c) Dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

Domówienie

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) uPzp obejmującego prawo do zwiększenia do 30 % wartości Akcesoriów wskazanych w SAC (zał. nr 2) - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu z zastrzeżeniem § 2 ust. 8, 9, 10 i 19 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.

2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.

4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w kwocie: 6 170,00 PLN. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami: Cena oferty - 60 %,Termin dostawy - 40 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich - Laboratorium Analityczne, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora. 2.2. Realizacja zamówienia obejmuje:

a) sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

a) dzierżawę analizatora wraz z systemem informatycznym na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego zał. nr 2.1 oraz 2.4 do SIWZ;

b) przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia na zasadach ujętych w załączniku nr 2.1 oraz 2.4 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu Umowy złożyć harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego analizatora wraz z systemem informatycznym zgodnie z zaleceniami producenta;

c) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia, a także interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia instalacji aparatu/systemu. Wykonawca dla pakietu nr 2 zapewni pakiet odczynników na szkolenie do wykonania 70 oznaczeń proteinogramów (6 frakcji). Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Opis zasad realizacji szkoleń ujęto w § 7 Projektu umowy. Szkolenia dotyczą wszystkich pakietów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w SAC (Zał. nr 2.2/2.3) W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

c) Dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

Domówienie

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) uPzp obejmującego prawo do zwiększenia do 30 % wartości Akcesoriów wskazanych w SAC (zał. nr 2) - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu z zastrzeżeniem § 2 ust. 8, 9, 10 i 19 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.

2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.

4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w kwocie: 9 280,00 PLN. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami: Cena oferty - 60 %,Termin dostawy - 40 %

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 014-028170
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
Warszawa
02-486
Polen
NUTS-Code: PL9
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 205 960.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 205 640.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Białystok
15-620
Polen
NUTS-Code: PL84
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 309 420.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 311 388.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.9. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ (załącznik nr 8). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 17 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu:

Pakiety Kwota wadium

Pakiet nr 1 zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora 6 170,00 PLN

Pakiet nr 2 zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora. 9 280,00 PLN

Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety wówczas wadium wyniesie: 15 450,00 PLN

10.2 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP Zamawiającego.

10.3 W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o zmianie oferty. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawca, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1092). W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I rozdziale 2a uPzp, lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa Zamawiającego do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI uPzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019