Leveringen - 121816-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Veszprém: Medische apparatuur

2019/S 053-121816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Csolnoky Ferenc Kórház
EKRSZ_91003052
Kórház Utca 1.
Veszprém
8200
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Czinkotay Frigyes
Telefoon: +36 88556000
E-mail: czinkotay.frigyes@vmkorhaz.hu
Fax: +36 88556209
NUTS-code: HU213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vmkorhaz.hu/korhazweb/index.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Egészségügyi Intézmény (Kórház)
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések

Referentienummer: EKR000719322018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

I. részajánlat: Gyógyszeradagoló rendszer 1 db

II. részajánlat: Általános és speciális kézhigiénés rendszer fejlesztésének eszközei 78 db

III. részajánlat: Kórházi fertőzések megelőzéséhez és visszaszorításához szükséges központi laborfejlesztés 20 db

IV. rész: Hűtőkocsi 2 db

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 283 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gyógyszeradagoló rendszer

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42968200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Gyógyszeradagoló rendszer, beleértve annak eszközeinek szállítása, telepítése, a rendszer bevezetése, osztályos tréningek és oktatások elvégzése, járulékos szolgáltatások elvégzése.

Betanítással érintettek: 5 fő gyógyszerész, 20 fő gyógyszerész szakasszisztens, 75 fő elrendelő orvos, tervezett munkaóra igény: összesen 55 óra.

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Nyertes ajánlattevő általános feladata egy betegszintű gyógyszerelésre alkalmas rendszer bevezetése. Rendszer bevezetése az alábbi részfeladatokból tevődik össze:

— A kórház jelenlegi működésének és a parenterális gyógyszerekkel kapcsolatos gyakorlatainak felmérése

— A kórház működési és a szakmai elvárásoknak megfelelő rendszer összeállítása a szükséges gyógyszerészeti eszközökből, informatikai hardvereszközökből és szofverlicenszekből. Az ezen elemekből összeálló rendszernek integráltan kell együtt működnie és biztosítania kell a gyógyszerkészítés biztonságos folyamatát rendszerre vonatkozó jótállási időszaka alatt legalább 75 elrendelő orvosi, 20 gyógyszerészasszisztensi és 5 gyógyszerészi felhasználó számára korlátlan hozzáférést nyújtó, vagy ezzel egyenértékű licenc biztosítása szükséges, figyelembe véve, hogy licenc felhasználók száma éves szinten plusz/mínusz 15 %-kal változhatnak,

— A rendszer méretezését és tervezését befolyásoló információk: a bevezetés helyszíne megyei ellátási körzettel rendelkező egészségügyi intézmény, mely 3 telephelyen 697 aktív és 396 krónikus ágyon látja el betegeit, 34 szakterületen,

— A jótállási időszak alatt a rendszernek naprakészen, friss állapotban tartalmaznia kell az onkológiai terápiás protokollok mellett a magyarországi gyakorlatban és a helyi szinten megkeletkező egyéb készítmények protokolljait is,

— A rendszer telepítése a Vevő által biztosított dedikált gyógyszerkiosztó helységbe. Ennek során a szükséges berendezések helyszínre szállítása megfelelő csomagolásban, és ezek telepítése. A rendszer valamennyi, a rendszer működéséhez szükséges mérőeszközt, számítástechnikai eszközt és perifériát magába foglalja,

— A rendszer és funkciójának a megfelelő szofverkörnyzetet üzembehelyezése és 24 órás próbaüzeme,,

— A rendszerben dolgozó szakszemélyzet képzése, betanítása és oktatása, valamint az osztályos tréningek megtartása magyar nyelven,

— Folyamatos support biztosítása a bevezetés alatt (a bevezetés első hónapjában személyes jelenléttel)

— Jótállás biztosítása min. 42 max. 60 hónapon keresztül. Ennek keretén belül biztosítani kell a rendszer évi 95 % feletti üzemidejét, a magyar nyelvű szervizt szolgáltatást, 7/24es rendelkezésre állást, a rendszer eszközeinek teljeskörű karban tartását és időszakos szervizelését..

Valamennyi rész teljesítési határidöjénél kérjük figyelembe venni a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott, a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésben előírt időpontot, mínusz 5 munkanap, mint teljesítési véghatáridőt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendszerre vonatkozó jótállás biztosítása az üzembe helyezéstől számított minimum 42 hónapon keresztül. Előny a hosszabb vállalt szolgáltatás! / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Bevezetés első két hónapjában folyamatos személyes support. min 2 nap/hét. / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.18-17- 2017-00027

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ált.és speciális kézhigiénés rendszer fejl.eszözei

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betegbiztonsági fejlesztések eszközeinek szállítása, üzembehelyezése, kezelő személyzet betanítása (termék típusonként min. 2 óra, max. 4 fő kezelő személyzet részére) és járulékos szolgáltatások elvégzése

Kézfertőtlenítő adagolók, fali 50 darab

Kézfertőtlenítő adagolók, állványos 25 darab

A kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérőrendszer 1 darab

Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata 2 darab

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékekre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása, üzembehelyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljeskörű jótállás biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét tartalmaznia kell az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.

A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: az ajánlati ár tartalmazza a termékek a teljesítési helyszínre való szállítását, megfelelő csomaglásban, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban. A leszállított termékek átmeneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a csomagolás sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt külső sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, azonban a termék tulajdon joga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál marad a sikeres átadás átvételi eljárás lefolytatásáig (sikeres telepítés próbaüzem, betanítás).

Telepítés és próbaüzem: a telepítést Vevő által kijelölt helyiségben kell elvégezni. Az Eladó a telepítés elött minimum 15 munkanappal tájékoztatja a Vevőt a szükséges telepítési körülményekről, szükség esetén telepítési tervet ad át. A telepítéshez szükséges apró anyagok, próbaüzem és a betanítás során felhasznált fogyóanyagok költségét az Eladó viseli. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a próbaüzem helyét, idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.

Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen tájékoztatja a Vevőt, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon. A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utasítást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az oktatásról jegyzőkönyv készít. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk (minősítések, kezelési utasítások, karbantartási utasítások stb.). A betanítások időtartama termék típusonként min. 2 óra, max. 4 fő kezelő személyzet részére.

12 hónapos teljeskörű jótállás: termékekre vonatkozóan biztosítani kell annak feltételeit, hogy a átadás átvételtől számított 12 hónapos időtartamban a termékek egy évre vonatkoztatott 95 %-os üzemidővel működjenek és az Eladó számára rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében Eladó köteles az időszakra eső időszakos karbantartások elvégzésére, valamint az Eladó hibabejelentésétől számított 24 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve tájékoztatást nyújtani a hiba elhárításhoz szükséges időről.

Valamennyi rész teljesítési határidöjénél kérjük figyelembe venni a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott, a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésben előírt időpontot, mínusz 5 munkanap mint teljesítési véghatáridőt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fali kézfertőtlenítő adagoló egyszerűen állítható adagolás: Előny a több adagolási lehetőség megléte. / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Fali kézfertőtlenítő adagoló pumpája cserélhető rozsdamentes acélból. Előny a megléte! / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Fali kézfertőtlenítő adagoló takarékos adagolással rendelkezik, előny a utáncsöpögés nélküli adagolás! / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Állványos kézfertőtlenítő adagoló, egyszerűen állítható adagolással: előny az egynél több adagolási lehetőség! / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: A kézfertőtlenítési technika megfelelősége mérőrendszerben elérhető a kórházban rendszeresített, dolgozók egyéni azonosítására szolgáló RFID azonosítón keresztüli beazonosítás. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Záró-fertőtlenítést végző automata rendelkezik automatikus leállás funkcióval. Előny a megléte! / Weging: 5
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.18-17- 2017-00027

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kórházi fertőzések megelőz.közp.laborfejlesztés

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711110
33112200
38437000
38510000
42931100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betegbiztonsági fejlesztések eszközeinek szállítása, üzembehelyezése, kezelő személyzet betanítása (termék típusonként min. 2 óra, max. 4 fő kezelő személyzet részére) és járulékos szolgáltatások elvégzése

Zárt rendszerű valós idejű PCR készülék 1 darab

Laboratóriumi hűtő 4 fokos, 340 l 6 darab

Laboratóriumi hűtő 4 fokos, 600 l 4 darab

Ultramélyhűtő -80 fok, kicsi 1 darab

Cytocentrifuga 1 darab

Mikroszkóp, világoslátóterű 2 darab

Pipetta sorozat, állítható 5 készlet

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékekre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása, üzembehelyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljeskörű jótállás biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét tartalmaznia kell az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.

A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: az ajánlati ár tartalmazza a termékek a teljesítési helyszínre való szállítását, megfelelő csomaglásban, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban. A leszállított termékek átmeneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a csomagolás sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt külső sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, azonban a termék tulajdon joga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál marad a sikeres átadás átvételi eljárás lefolytatásáig (sikeres telepítés próbaüzem, betanítás).

Telepítés és próbaüzem: a telepítést Vevő által kijelölt helyiségben kell elvégezni. Az Eladó a telepítés elött minimum 15 munkanappal tájékoztatja a Vevőt a szükséges telepítési körülményekről, szükség esetén telepítési tervet ad át. A telepítéshez szükséges apró anyagok, próbaüzem és a betanítás során felhasznált fogyóanyagok költségét az Eladó viseli. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a próbaüzem helyét, idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.

Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen tájékoztatja a Vevőt, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon. A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utasítást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az oktatásról jegyzőkönyv készít. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk (minősítések, kezelési utasítások, karbantartási utasítások stb.). A betanítások időtartama termék típusonként min. 2 óra, max. 4 fő kezelő személyzet részére.

12 hónapos teljeskörű jótállás: termékekre vonatkozóan biztosítani kell annak feltételeit, hogy a átadás átvételtől számított 12 hónapos időtartamban a termékek egy évre vonatkoztatott 95 %-os üzemidővel működjenek és az Eladó számára rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében Eladó köteles az időszakra eső időszakos karbantartások elvégzésére, valamint az Eladó hibabejelentésétől számított 24 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve tájékoztatást nyújtani a hiba elhárításhoz szükséges időről.

Valamennyi rész teljesítési határidejénél kérjük figyelembe venni a KDban meghatározott, a mindenkori hatályos TSz-ben előírt időpontot, mínusz 5 munkanap, mint telj.véghatáridőt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laboratóriumi hűtő (4 fokos, 340 l) Hőmérséklettartás pontossága maxiumum 0,5 °C. Előny a pontosabb azaz alacsonyabb érték! / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Laboratóriumi hűtő (4 fokos, 340 l) képes a minimum az utolsó 10 esemény rögzítésére és az adatok elérésére közvetlenül a kijelzőről. Előny a megléte! / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Laboratóriumi hűtő (4 fokos, 600 l) Hőmérséklettartás pontossága maximum 0,5 °C. Előny a pontosabb azaz alacsonyabb érték. Legjobb érték: 0,1°C, legrosszabb érték: 0,5 °C. A köztes értékek a 2. pont / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Laboratóriumi hűtő (4 fokos, 600 l) képes a minimum az utolsó 10 esemény rögzítésére és az adatok elérésére közvetlenül a kijelzőről. Előny a megléte! / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ultramélyhűtő (-80 fok, kicsi) Hőmérséklettartás pontossága maximum 0,5 °C. Előny a pontosabb azaz alacsonyabb érték! / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Cytocentrifuga kapacitás: min. 8 minta. Előny a 8 mintánál nagyobb kapacitás. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Cytocentrifuga rendelkezik beállítható gyorsulási értékkel. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Cytocentrifuga rendelkezik riasztással, mely jelzi, hogy a minta a centrifugában maradt. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mikroszkóp binokuláris tubusa kétirányű állítási lehetőséggel. Előny a megléte! / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mikroszkóp fényereje állítható. Előny a megléte! / Weging: 5
Prijs - Weging: 120
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.18-17- 2017-00027

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hűtőkocsik

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
34130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betegbiztonsági fejlesztések eszközeinek szállítása, üzembehelyezése, kezelő személyzet betanítása és járulékos szolgáltatások elvégzése

Hűtőkocsi 2 darab

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékekre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása, üzembehelyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljeskörű jótállás biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét tartalmaznia kell az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.

A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: az ajánlati ár tartalmazza a termékek a teljesítési helyszínre való szállítását, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban. A leszállított termékek átmeneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a termék külső sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt külső sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, azonban a termék tulajdon joga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál marad a sikeres átadás átvételi eljárás lefolytatásáig (sikeres próbaüzem, betanítás).

Üzembehelyezés és próbaüzem: A üzembehelyezéshez szükséges apró anyagok, próbaüzem és a betanítás során felhasznált fogyóanyagok költségét az Eladó viseli. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a próbaüzem helyét, idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.

Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen tájékoztatja a Vevőt, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon. A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utasítást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az oktatásról jegyzőkönyv készít. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk (minősítések, kezelési utasítások, karbantartási utasítások stb.). A betanítások időtartama termék típusonként min. 2 óra, max. 4 fő kezelő személyzet részére.

Teljeskörű jótállás az értékelési szempontban vállaltak szerint: termékekre vonatkozóan biztosítani kell annak feltételeit, hogy a átadás átvételtől számított az értékelési szempontban vállaltak szerinti időtartamban a termékek egy évre vonatkoztatott 90 %-os üzemidővel működjenek és az Eladó számára rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében Eladó köteles az időszakra eső időszakos karbantartások elvégzésére, valamint az Eladó hibabejelentésétől számított 24 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve tájékoztatást nyújtani a hiba elhárításhoz szükséges időről. A jótállás nem terjed ki kopó alkatrészek anyagköltségére, és a nem rendeltetés szerű használatból eredő javítások költségére.

Valamennyi rész teljesítési határidejénél kérjük figyelembe venni a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott, a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésben előírt időpont, mínusz 5 munkanap, mint teljesítési véghatáridő.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1) Kilóméter korlátozás nélküli jótállás időtartama min. 12 hónap. Előny a több! / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.18-17- 2017-00027

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442750
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gyógyszeradagoló rendszer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Premier G. Med Onko Kft.
EKRSZ_42165183
Hidász Utca 1.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 13914030
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 923 800.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 793 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ált.és speciális kézhigiénés rendszer fejl.eszözei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_69704046
Berlini Utca 47-49.
Budapest
1045
Hongarije
Telefoon: +36 13502107
E-mail: info@allegro.hu
Fax: +36 13291854
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 618 500.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 490 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Kórházi fertőzések megelőz.közp.laborfejlesztés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Hűtőkocsik

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevők:

I. rész: Premier G. Med Onko Kft., (1026 Budapest, Hidász Utca 1.) adószám: 14772416-2-41

II. rész: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (1045 Budapest, Berlini Utca 47-49.) 10361863-2-41

További ajánlattevő, II. rész tekintetében: SzamosMediko Kft., (1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.) 23394021-2-43

Jelen eljárás 3. és 4. része eredménytelen - a Kbt. 75. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - tekintettel arra, hogy ezen részek

Tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § alapján.

III.2.2 pont folytatása: Jótállás: az 2. és a 3. rész esetében 12 hónapos teljes körű jótállás, az 1. és 4. rész esetén nyertes Ajánlattevő megajánlásának megfelelő mértékű teljes körű jótállás. A jótállás kezdő időpontja valamennyi rész esetében az átadás-átvételt követő nap.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően kiállított számla alapján - a Kbt. 135. § (1),(6) - átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel.

Az ellenszolgáltatás finanszírozása az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 számú pályázat támogatási szerződése alapján történik utófinanszírozással. A támogatási intenzitás 100 %, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

VI.3) pont folytatása: 4) Laboratóriumi hűtő (4 fokos, 600 l) képes a minimum az utolsó 10 esemény rögzítésére és az adatok elérésére közvetlenül a kijelzőről. Előny a megléte! Súlyszám: 5 (abszolút értékelési módszer);

5) Ultramélyhűtő (-80 fok, kicsi) Hőmérséklettartás pontossága maxiumum 0,5oC. Előny a pontosabb azaz alacsonyabb érték! Súlyszám: 10 (a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott szélső értékekkel rendelkező értékelési módszer);

6) Cytocentrifuga kapacitás: min. 8 minta. Előny a 8 mintánál nagyobb kapacitás. Súlyszám: 5 (abszolút értékelési módszer);

7) Cytocentrifuga rendelkezik beállítható gyorsulási értékkel Súlyszám: 5 (abszolút értékelési módszer);

8) Cytocentrifuga rendelkezik riasztással, mely jelzi, hogy a minta a centrifugában maradt Súlyszám: 10 (abszolút értékelési módszer);

9) Mikroszkóp binokuláris tubusa kétirányű állítási lehetőséggel. Előny a megléte! Súlyszám: 5 (abszolút értékelési módszer);

10) Mikroszkóp fényereje állítható. Előny a megléte! Súlyszám: 5 (abszolút értékelési módszer).

IV. rész: 1) Kilométer korlátozás nélküli jótállás időtartama min. 12 hónap. Előny a több!Súlyszám: 20 (a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott szélső értékekkel rendelkező értékelési módszer).

Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza valamennyi rész esetében az ár értékelési szempont esetében.

9. IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség minimális időtartama 2 hónap = 60 nap.

10) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 10. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019