Diensten - 12182-2017

12/01/2017    S8

Nederland-Eindhoven: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2017/S 008-012182

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Anculus namens Stichting Meer Primair
Nationaal identificatienummer: 372395165
Postadres: Bogert 31-05
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5612 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Mevr. M. Muskens MSc RE
E-mail: aanbesteding@anculus.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: schoolbestuur
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-netwerkbeheer en werkplekomgeving Meer Primair.

Referentienummer: 25.2016.012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienstverlening bestaat uit het ICT-netwerkbeheer (incl. wifi) en werkplekomgeving voor alle scholen van Meer Primair en het bestuurskantoor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL326 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofddorp e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

27 locaties, waarvan 5 locaties pas instromen op 1.1.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: Geen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst met een vaste looptijd van 2 jaar met 2 maal een optionele verlenging van 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 149-270291
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT-netwerkbeheer en werkplekomgeving Meer Primair

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: de Rolf groep
Postadres: Mercuriusweg 14
Plaats: Ochten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4051 CV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2017