Leveringen - 121821-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Draagbare computers

2019/S 053-121821

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 038-084923)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
13533790
Str. Ştirbei Vodă nr. 43
Bucureşti
010103
Roemenië
Contactpersoon: Marinela Sava
Telefoon: +40 318602543
E-mail: achizitii@afir.info
Fax: +40 214022753
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.afir.info

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziționare de echipamente informatice

Referentienummer: 13533790/2019/12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta optimizarea activitatilor specifice desfasurate de personalul AFIR, in conformitate cu manualele de proceduri de implementare elaborate in vederea atingerii obiectivelor PNDR. In vederea atingerii obiectivului general, trebuie avuta in vedere indeplinirea simultana a urmatoarelor obiective specifice:

1) Furnizarea de echipamente de lucru noi, specifice, pentru personalul AFIR cu atributii in verificarea pe teren a proiectelor finantate din FEADR, la nivel national;

2) Inlocuirea echipamentelor hardware vechi cu unele noi acolo unde este cazul;

3) Asigurarea securitatii datelor si protectia informatiei;

4) Asigurarea infrastructurii specifice pentru Sistemul Integrat pentru gestiunea AFIR;

5) Achizitionare echipamente in vederea testarii aplicatiilor mobile atat pe sistem de operare IOS cat si ANDROID;

6) Furnizare de tonere ink jet pentru imprimante portabile detinute si utilizate la vizitele pe teren pen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084923

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In cadrul caietului de sarcini, lotul 1 informatiile cu privire la produsul „Laptop tip 1”, reperul „Aplicatie de tip Office” (pag. 11): in loc de „minim Microsoft Office 2016 PRO 64 bit VL”, se va citi „minim Microsoft Office 2016 PRO 64 bit VL sau pachet Office 365 (minim varianta Business) — subscriptie de minim 3 ani”.