Leveringen - 121827-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Magdeburg: Politieauto's

2019/S 053-121827

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-082829)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt
August-Bebel-Damm 19
Magdeburg
39126
Duitsland
Telefoon: +49 391-5075-620
E-mail: stephanie.bethke@polizei.sachsen-anhalt.de
Fax: +49 391-5075-105
NUTS-code: DEE0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vers. Hunde-Kw, TV-Kw, Radar-Kw

Referentienummer: 12.27-81161-702-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von diversen Hunde-, TV- und Radar-Kraftwagen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082829

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:58
Te lezen:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:58
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: