Leveringen - 121846-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Supercomputer

2019/S 053-121846

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 032-071252)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Praha 8
182 21
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Tomáš Tomšíček
Telefoon: +420 377519999
E-mail: vz@akvt.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fzu.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení výpočetní kapacity HPC (Upgrade HPC cluster)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100 - CB19
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení výpočetní kapacity (upgrade) vysoce výkonného výpočetního clusteru (HPC cluster), který se uskuteční dodáním nového samostatně funkčního HPC clusteru do nového pracoviště, kam bude HPC cluster instalován.

Stávající technické zařízení (HPC Cluster) je umístěné v prostorách, které již další rozšiřování (upgrade) provozně ani prostorově neumožňují. Z tohoto důvodu bude upgrade proveden vybudováním samostatného pracoviště, serverové místnosti, do níž bude upgrade HPC clusteru instalován. Tento upgrade HPC clusteru bude poskytovat maximální celkový výpočetní výkon a zároveň budou minimalizovány náklady spojené s jeho provozem. Protože bude instalován v místnosti, kde doposud není připravena žádná podpůrná infrastruktura, jsou součástí veřejné zakázky také úpravy, vybavení a provozní uzpůsobení serverové místnosti HPC clusteru.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071252

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:05
Te lezen:
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: