Leveringen - 121857-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Malta-Floriana: Diagnosesets

2019/S 053-121857

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 027-059572)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Department of Contracts
Notre Dame Ravelin
Floriana
FRN 1600
Malta
Telefoon: +356 21220212
E-mail: info.contracts@gov.mt
Fax: +356 21247681
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Supply of Somatic Mutation Testing by NGS with Equipment on Loan — CT2272/2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141625
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the supply of somatic mutation testing by NGS with equipment on loan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059572

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Extension of tender closing date