Leveringen - 121869-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 053-121869

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 183-413701)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
15351583880
Trg Nevenke Topalušić 1
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Služba za nabavu
Telefoon: +385 15557075
E-mail: javna.nabava@mdomsp.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mdomsp.gov.hr/

Adres van het kopersprofiel: https://mdomsp.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.1)Naam en adressen
Ustanove socijalne skrbi i Centar za posebno skrbništvo sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
sukladno Popisu iz dijela IV) dokumentacije o nabavi
10000
Kroatië
E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mdomsp.gov.hr/

Adres van het kopersprofiel: https://mdomsp.gov.hr/adresar-ustanova/1673

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Referentienummer: OJN-9/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, predmet nabave podijeljen na 2 (dvije) grupe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-413701

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: ili trajanje u mjesecima:
In plaats van:

5

Te lezen:

4

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: