Строителство - 121869-2020

12/03/2020    S51

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2020/S 051-121869

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Владислав Петров; Кремена Николова
Електронна поща: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396351/ +359 2-9396690
Факс: +359 2-9250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/izgrajdane_i_vavejdane_v_eksploataciya_na_obekt_prenosen_gazoprovod_do_panagyurishte_i_pirdop_-622-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

Референтен номер: 200-028
II.1.2)Основен CPV код
45231220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Трасето на газопровода преминава през територията на област Пазарджик (община Септември, община Лесичово и община Панагюрище) и Софийска област (община Пирдоп и община Златица).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обществена поръчка с наименование „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ се включва изпълнение на следните основни дейности:

1. Временно строителство — подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация.

2. Доставка на необходимите материали и оборудване, с изключение на тези, доставяни от възложителя.

3. Изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията.

4. Строително-монтажни работи (СМР).

5. Провеждане на единични и комплексни изпитания.

6. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации.

7. Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

8. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.

8.1. Подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

8.2. Участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец 17).

8.3. Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа.

8.4. Съдействие на възложителя при подписване на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) и получаване на разрешение за ползване.

Обхватът и изискванията са подробно описани в техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на д-стите от предм. на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на констативен акт за установ. годността за приемане на стр. (акт 15) / Тежест: 15
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 728 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 400
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност, посочена в т. II.2.6), е без стойността на материалите и оборудването, задължение за доставка от страна на възложителя. Прогнозната стойност на обществената поръчка, определена съгласно чл. 21, ал. 7 от ЗОП (с включена стойност на материалите и оборудването, предоставени от в-теля), е в размер на 37 636 000,00 (тридесет и седем милиона шестстотин тридесет и шест хиляди) BGN без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи, и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Р БЪЛГАРИЯ (КСБ) за изпълнение на строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

В случай че участникът/участник в обединение (в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър на ЦПРС към КСБ съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за тяхното изпълнение. В случай че подизпълнителят е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ.

Изискването за регистрация в професионален регистър не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и от подизпълнители по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в Р БЪЛГАРИЯ, или в случай че са чуждестранни лица и имат регистрация в аналогичен регистър на държавата членка, в която са установени, или имат право да извършват такава дейност по законодателството на държавата — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „да“ от част IV, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника/участника в обединение/подизпълнителя в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква за доказване изпълнението на критерия за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

— участникът, определен за изпълнител, да представи копие на валиден документ от Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на: строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, или

— участниците в обединение в случай на обединение и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, да представят копие на валиден документ от Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на: строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

За посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи преди сключване на договор се представя копие на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС, съответстващо на изпълняваните строително-монтажни работи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е реализирал за последните 3 финансово приключили години минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на 1 или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот (данните следва да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности по т. 2. чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за техническия ръководител посочват имената на лицето и професионалния му опит.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, се доказва чрез представяне на списък на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицето, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицето.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) идентична или сходна дейност с тази на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнено строителство, включващо изграждане или подмяна на стоманен газопровод/и, преминаващ/и извън урбанизирани територии, с обща дължина най-малко 15 000 м, условен диаметър DN по-голям или равен на 200 мм и проектно налягане над 1,6 MPa.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“, като по отношение изискуемата обща дължина на стоманения газопровод посочи дейности изпълнени при едно или при различни строителства.

За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) или издадено разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с определена професионална компетентност, както следва:

2.1. Технически ръководител — минимум 1 (едно) лице

Лицето да е изпълнявало функциите на технически ръководител в минимум 1 обект, за който има подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната, за строителство, включващо изграждане или подмяна на стоманен газопровод с проектно налягане над 1,6 MPa.

По отношение на изискването поставено в т. 2 участниците в процедурата следва сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел „В“ от еЕЕДОП е посочено с отбелязване „не“, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно участникът само да представи изискуемата информация за персонала/ръководния състав, който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, като съответните лица не са считат за трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписв. на договора определеният за изпълнител уч-ник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на догов. за срок 60 календ. дни след подписване на констат. акт за установ. годността за приемане на стр. (обр. 15) без забележ, под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (обр. О5) или застраховка. В-лят освобождава гаранцията 60 календ. дни след подписване на конст. акт за установяване годността за приемане без забележки.

За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от в-теля изпълнителят представя гаранция за не по-малко от 30 календ. дни след очакваната дата на подписв. на конст. акт 15 без забел. в една от следн. форми: парична сума; банкова гаранция съгл. условията от образ. на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Размерът на аванса е не повече от 15 % от стойността по т. 1.2. от ценовата листа. Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Начинът на плащане е съгласно проекта на договор и образеца на предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/04/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3), буква Б от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

А. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

Б. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят следните документи:

— за участници — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за упълномощени представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

В. На осн. чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя максимално допустима стойност за показателя „Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)“ — не повече от 400 (четиристотин) кал. дни от датата на подписване на договора до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). В случай че участник предложи по-дълъг от изискуемия срок от не повече от 400 (четиристотин) календарни дни, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), същият ще бъде отстранен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2-9884070
Факс: +359 2-9807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2020