Tjenesteydelser - 121870-2018

20/03/2018    S55    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 055-121870

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Landbrugsstyrelsen
20814616
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
Telefon: +45 33958000
E-mail: udbud-tsk@lbst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://lbst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.landbrugsstyrelsen.dk/om-os/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af Tilskuds- og kontroladministrative systemer.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Til understøttelse af administrationen af bla. EU’s støtteordninger, anvender Landbrugsstyrelsen Tilskuds- og Kontroladministrative systemer. Landbrugsstyrelsen ønsker, at ensrette og samle vedligeholdelse, support og videreudvikling med drift på disse systemer for at forbedre brug og leverandørstyring. Hovedydelserne er:

A.Videreudvikling: løbende tilpasning til lovgivningskrav og styrelsens behov samt nyudvikling.

B.Vedligeholdelse: bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse, fejlrettelser, understøttelse af browsere og opgraderinger.

C.Support: 2. og 3. linje support.

D.Drift: daglig drift af systemerne, installationer, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader, efterlevelse af ITIL-processerne mm. Derudover i mindre omfang:

Samarbejde: bl.a. i forhold til Incident-håndtering, Changes, Service Requests og Servicevinduer, da 3.part står for serverdrift og infrastruktur.

Test, Rådgivning vedr. drift og sikkerhed samt projektledelse på større udviklingsprojekter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000
48100000
48150000
48222000
48610000
72200000
72210000
72220000
72232000
72250000
72253000
72254000
72260000
72267000
72268000
72300000
72420000
72500000
72600000
72800000
72900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet om fatter drift, support, vedligehold og videreudvikling af følgende:

VAKS – Vidensdeling, Administration, Kontrol og Sagsbehandling. VAKS er et ramme system, der anvendes i forbindelse med Kundens udførelse af jordbrugskontrol og har grænseflader til andre systemer.

SLP – Slagtepræmier tidligere KA. Systemet understøtter Kundens administration af støtteordninger vedr. slagtning af handyr, og er delt op i en sagsbehandlings- og en administrationsdel. Sagsbehandlingsdelen benyttes af fagenhedens sagsbehandlere til at gennemføre og sikre korrekt udbetaling. Systemet indeholder hertil en integreret brevfletningsløsning, der danner breve til ekstern kommunikation ved hjælp af løsning baseret på APACHE-FOP.

KO - Krydsoverensstemmelse. Systemet understøtter kontrol af støtteansøgeres opfyldelse af krav til miljø, sundhed og dyrevelfærd. Samt til at sikre, at overtrædelser af KO krav kan omsættes til KO sanktioner, som kan medføre en procentvis reduktion i den enkelte producents samlede udbetaling af støtte.

EUS – Eksportstøtte. Systemet understøtter restitutioner mm. for import/eksport af landbrugsprodukter, samt at administrere, oprette og afvikle licenser i forbindelse med import og eksport og tilhørende garantier.

TILSKOV – Tilskudsadministrativt system anvendt ved pleje af skove og tilskudsordninger til privat skov. I forbindelse med en ressortomlægning af to af systemets tilskudsordninger fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen, vil Landbrugsstyrelsen modtage en kopi af TILSKOV i løbet af 2018, og derfor først derefter indgå i denne kontrakt og driftes, supporteres, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

TVØM – Tværgående økonomimodul. Systemet understøtter beregning af nettoudbetalingsbeløb til støtteansøgere. TVØM blev anvendt til udbetaling af tilskud i ansøgningsårene 2005 til 2012, men herefter erstattet. TVØM benyttes derfor kun til at danne betalingstransaktioner, når en tilskudsansøgning eller sanktionssag fra perioden 2005 til 2012 genoptages med en nettoforskydning til følge. Det betyder, at der under denne Kontrakt ikke skal foretages vedligehold og videreudvikling af TVØM.

Samt Øvrige mindre IT-løsninger – Her er tale om IT-understøttelse af offentliggørelse af tilskudsoplysninger samt et arealadministrativt system kaldet AraSys. Øvrige mindre IT-løsninger og nyudvikling afhængig af lovkrav kan eventuelt også blive inddraget.

Yderligere beskrivelse, funktionalitet og teknisk set-up findes i udbudsmaterialet, Kontraktens bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) mht. teknologier og beløbsstørrelse, jf. udbudsbetingelserne og beskrivelsen i pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4), herunder i forhold til de i litra A-D anførte hovedydelser i II 1.4, som kontrakten omfatter. Hertil skal de som opfordres til at give tilbud have den nødvendige økonomiske, finansielle, tekniske og faglige kapacitet jf. udbudsbetingelsernes pkt 5.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver prækvalificerer 5 tilbudsgivere såfremt der er tilstrækkeligt antal egenede ansøgere jf. Udbudsloven §59 stk.4. Liste over udvælgelseskriterier er beskrevet i udbudsbetingelserne i udbudsmaterialets pkt 5.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og beskrivelse af udvælgelseskriterier for prækvalifikationen fremgår af udbudsbetingelserne i udbudsmaterialets pkt 5.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse: http://landbrugsstyrelsen.dk/om-os/udbud/.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes til den anførte post adresse.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Der forventes et interval på: 25 000 000-45 000 000 DKK.

Intervallet i skønnet skyldes blandt andet ukendte faktorer i forhold til behovet for ydelser under kontraktens løbetid. Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Ordregiver ser gerne, at anmodning om prækvalifikation fremsendes/afleveres på ordregivers adresse i 5 papireksemplarer med 1 elektronisk version på USB vedlagt hver kopi.

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket »Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af Tilskuds- og kontroladministrative systemer, anmodning att: Julian Bethencourt — må ikke åbnes af postfunktionen«.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr. 1564 af 15.12.2015), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2018