Leveringen - 121870-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Velenje: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 053-121870

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-061795)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
5222109000
Koroška cesta 37B
Velenje
3320
Slovenië
Contactpersoon: Dejan Valenčak
Telefoon: +386 38961399
E-mail: razpisi@kp-velenje.si
Fax: +386 38961138
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kp-velenje.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

Referentienummer: KPV-56-2018/XI/NS-105814-DV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročanja je kombinirano vozilo s sistemi za črpanje odpadnih vod in čiščenje kanalizacijskega sistema.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061795

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Spremeni se:

1. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se v poglavju 16 Opis predmeta naročila, podpoglavje 2 Tehnične zahteve, tabela II. Nadgradnja, spremenijo osnovne karakteristike vozila, in sicer tako, da se:

V peti vrstici točke 1 Cisterna:, se besedilo »Pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem in stranskem delu, kjer se nahajajo komande za odpiranje dna in praznjenje, viden brez odpiranja vrat, s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti« nadomesti z besedilom namesto «Pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem in stranskem delu ali na zadnjem delu na vratih, viden brez odpiranja vrat, s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti«.

2. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se v poglavju 16 Opis predmeta naročila, podpoglavje 2 Tehnične zahteve, tabela II. Nadgradnja, spremenijo osnovne karakteristike vozila, in sicer tako, da se:

V tabeli Upravljanje, v točki 10, se v drugi vrstici besedilo «Osvetljen vodotesen centralni upravljalni pult narejen iz aluminija in nameščen zadaj desno na vozilu« nadomesti z besedilom »Osvetljen vodotesen centralni upravljalni pult narejen iz aluminija ali iz nerjaveče pločevine in nameščen zadaj desno na vozilu«.

3. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se v poglavju 16 Opis predmeta naročila, podpoglavje 2 Tehnične zahteve, tabela II. Nadgradnja, spremenijo osnovne karakteristike vozila, in sicer tako, da se:

V točki 10 se besedilo »PLC z ekranom v kabini« nadomesti z besedilom »PLC z ekranom v kabini ali zunaj«.

4. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se v poglavju 16 Opis predmeta naročila, podpoglavje 2 Tehnične zahteve, tabela II. Nadgradnja, spremenijo osnovne karakteristike vozila, in sicer tako, da se:

V tabeli Upravljanje, v točki 10, v zahtevah za PLC z ekranom, se v drugi vrstici besedilo «Zaslon na dotik v kabini min 7''« nadomesti z besedilom »Zaslon min 7'' z ustrezno zaščito«.

5. Pod točko 2 na strani 4 razpisne dokumentacije »Predmet javnega naročila« ter v 1. točko Opisa predmeta naročila »Uvod«, se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Ponujeno vozilo mora biti novo letnik 2019 oziroma novo vozilo letnik 2018, z nerabljeno opremo.«

6. Skladno s spremembo pod točko 1, točko 2, točko 3, točko 4 in točko 5, se spremeni obrazec »Tehnične karakteristike predmeta naročila (OBR-T)«, ki je priloga te spremembe.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: