Leveringen - 121871-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 053-121871

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-572623)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Ana Gruden
Telefoon: +386 14786043
E-mail: ana.gruden@gov.si
Fax: +386 14786058
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mz.gov.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obnova prostorov in opreme enote za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ

Referentienummer: 4110-29/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obnova prostorov in opreme enote za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572623

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Dodatne informacije
In plaats van:
Te lezen:

Čistopis popisov.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 27/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik v objavo posreduje nove popise del, v katerih so zajeti vsi odgovori na vprašanja ter popravek tehničnih specifikacij v točki 4 - Hladilnik oz. hladilne omare za zdravila.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299946/popis_GOI_z_opremo_endoskop._Gastro_2019-03-07_ZA_RAZPIS__24_mesečna_ga....xlsx.zip