Leveringen - 121876-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Piątnica Poduchowna: Landbouwmachines

2019/S 053-121876

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114341)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
Marianowo 7
Piątnica Poduchowna
18-421
Polen
Contactpersoon: Daniel Ambrożej
Telefoon: +48 601611353
E-mail: przetarg.pzp@gmail.com
NUTS-code: PL842

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marianowo.edupage.org/

Adres van het kopersprofiel: https://marianowo.edupage.org/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Referentienummer: ZP/2019/2/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

2. Zamówienie podzielone jest na 22 (dwadzieścia dwie) części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) dla każdej z części został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz ujęty częściowo (z uwagi na ograniczenia techniczne) w niniejszym ogłoszeniu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114341

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:

Data: 17/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Te lezen:

Cz. 1-11

Data: 17/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Cz. 12-22

Data: 19/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Afdelingsnummer: I.1
In plaats van:

Marianowo

Te lezen:

Marianowo 7

VII.2)Overige nadere inlichtingen: