Leveringen - 121882-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Draagbare computers

2019/S 053-121882

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-045458)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
470063835
ul. Wólczańska 111/113
Łódź
90-521
Polen
Contactpersoon: Radosław Mistrzak
Telefoon: +48 426315146
E-mail: zamowieniapubliczne@straz.lodz.pl
Fax: +48 426315108
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.straz.lodz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.straz.lodz.pl/page/34,zamowienia-publiczne.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i kamer do wizualizacji obrazu

Referentienummer: WL.2370.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: komputery przenośne 200 szt., oprogramowanie komputera 200 kpl., kamera do wizualizacji obrazu 35 szt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-045458

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początek
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Koniec
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
Te lezen:
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: