Leveringen - 121885-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Hasselt: Gassen

2019/S 053-121885

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 036-080405)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Universiteit Hasselt
0208.359.859_20352
Martelarenlaan 42
Hasselt
3500
België
Telefoon: +32 11268010
E-mail: aankoop@uhasselt.be
NUTS-code: BE221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uhasselt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333280

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst gassen

Referentienummer: UH-2018051-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst levering van (industriële) gassen in cilinders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-080405

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Plaatsbezoek

Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.

Het plaatsbezoek gaat door om maandag 11 maart van 9:00 tot 12:00. Gelieve u aan te melden aan het onthaal op de campus in Diepenbeek (gebouw D).

Te lezen:

Plaatsbezoek

Er wordt op 19.3.2019 om 9:00 een tweede plaatsbezoek georganiseerd. De inschrijvers dienen slechts op 1 van de 2 georganiseerde plaatsbezoeken aanwezig te zijn geweest (zie bestek 2018051, versie aangepast op 13.3.2019). Gelieve u aan te melden aan het onthaal op de campus in Diepenbeek (gebouw D).

Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 20 maart gesteld worden via aankoop@uhasselt.be

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijzigingen:

Afdeling II.1.2:

Aangepaste CPV code:

24100000

Afdeling VI.3

Aangepaste tekst:

Plaatsbezoek

Er wordt op 19.3.2019 om 9:00 een tweede plaatsbezoek georganiseerd. De inschrijvers dienen slechts op 1 van de 2 georganiseerde plaatsbezoeken aanwezig te zijn geweest (zie bestek 2018051, versie aangepast op 13.3.2019). Gelieve u aan te melden aan het onthaal op de campus in Diepenbeek (gebouw D).

Wijzigingen in het bestek:

Paragraaf I.16: tekst is aangepast

Paragraaf I.17: tekst is aangepast

Paragraaf III.4: is geschrapt (nieuwe paragraaf III.4 is (merk)namen)

Zie ook nota van inlichtingen (vragen en antwoorden!)

Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 20 maart gesteld worden via aankoop@uhasselt.be