Leveringen - 121892-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Magdeburg: Bedrijfswagens

2019/S 053-121892

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114389)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), Zentrale
Hasselbachstraße 6
Magdeburg
39104
Duitsland
Contactpersoon: LSBB, Zentrale
E-mail: vergabestelle@lsbb.sachsen-anhalt.de
Fax: +49 391-5672720
NUTS-code: DEE03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lsbb.lsa-net.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.evergabe-online.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung und Montage von 9 Stück Mehrzweckgeräteträgern in 4 Losen

Referentienummer: Z231-008-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage von 9 Stück 2-Achs-Allrad-Mehrzweckgeräteträgern mit einem Radstand bis max. 3 200 mm, einer Mindest-Nutzlast von 6 800 kg bei einer zulässigen Gesamtmasse von max. 13 800 kg; Antriebsmöglichkeiten für Vorbaugeräte hydraulisch bzw. mechanisch sowie Aufsatzstreugeräte hydraulisch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114389

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kurze Beschreibung
In plaats van:

Lieferung und Montage von 9 Stück 2-Achs-Allrad-Mehrzweckgeräteträgern mit einem Radstand bis max. 3 200 mm, einer Mindest-Nutzlast von 6 800 kg bei einer zulässigen Gesamtmasse von max. 13 800 kg; Antriebsmöglichkeiten für Vorbaugeräte hydraulisch bzw. mechanisch sowie Aufsatzstreugeräte hydraulisch.

Te lezen:

Lieferung und Montage von 9 Stück 2-Achs-Allrad-Mehrzweckgeräteträgern mit einem Radstand bis max. 3 200 mm, einer Mindest-Nutzlast von 6 800 kg bei einer zulässigen Gesamtmasse von max. 13 800 kg; Antriebsmöglichkeiten für Vorbaugeräte hydraulisch bzw. mechanisch sowie Aufsatzstreugeräte hydraulisch.

Angebote sind möglich für ein Los, für mehrere Lose oder für alle Lose.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: