Leveringen - 121902-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Meubilair

2019/S 053-121902

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-567926)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Állami Operaház
EKRSZ_58886216
Andrássy Út 22.
Budapest
1061
Hongarije
Contactpersoon: Farkas Szilvia
Telefoon: +36 18147100
E-mail: farkasszilvia@opera.hu
Fax: +36 13318712
NUTS-code: HU11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opera.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.ekr.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eiffel_beépített bútorok és mobíliák beszerzése

Referentienummer: EKR001041592018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Határidős adásvételi szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma részére beépített bútorok és mobíliák beszerzése

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567926

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció módosuló pontjai:

Műszaki leírás