Leveringen - 121920-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Motorvoertuigen

2019/S 053-121920

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 035-078167)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sector 3 (Primăria Sectorului 3 București)
4420465
Calea Dudești nr. 191
Bucureşti
031084
Roemenië
Contactpersoon: Maria Draghici
Telefoon: +40 213180339
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Fax: +40 213180336
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primarie3.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea unui număr de 15 autovehicule

Referentienummer: 4420465_2019_PAAPD1052199
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de furnizare a unui numar de 15 autovehicule.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078167

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
In plaats van:

Durata în luni: 2

Te lezen:

Durata în luni: 4

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic: In Fisa de date si Anuntul de participare: La cap. II.2.7) In loc de: II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii: Durata in luni: 2, se va citi: II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii: Durata in luni: 4.

In Caietul de sarcini, pag. 4 In loc de: Atributiile si responsabilitatile furnizorului: [...] — furnizorul se obligă să livreze produsele la depozitul furnizorului din localitatea București sau, dacă acest lucru nu este posibil, la sediul Autoritatii Contractante din Calea Dudesti nr. 191, sector 3, Bucuresti (fara a modifica pretul contractului), in termen de 15 zile de la semnarea contractului [...], se va citi: Atributiile si responsabilitatile furnizorului: [...] — furnizorul se obligă să livreze produsele la depozitul furnizorului din localitatea București sau, dacă acest lucru nu este posibil, la sediul Autoritatii Contractante din Calea Dudesti nr. 191, sector 3, Bucuresti (fara a modifica pretul contractului), in termen de 120 zile de la semnarea contractului [...].