Leveringen - 121928-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Bertrix: Farmaceutische producten

2019/S 053-121928

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 020-042554)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vivalia
0214.567.166_23009
Route des Ardoisières 100
Bertrix
6880
België
Contactpersoon: Caroline Quoirin
Telefoon: +32 61620038
E-mail: caroline.quoirin@vivalia.be
NUTS-code: BE344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vivalia.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328131

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits de contraste pour les besoins des pharmacies de Vivalia

Referentienummer: Vivalia-1-001-2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur la conclusion d’un accord-cadre portant sur la fourniture de «produits de contraste» pour les besoins des pharmacies de Vivalia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042554

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.