We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 12193-2022

10/01/2022    S6

Poland-Warsaw: Software maintenance and repair services

2022/S 006-012193

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postal address: Al. Jana Pawła II Nr 70
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telephone: +48 223184311
Fax: +48 223185411
Internet address(es):
Main address: www.arimr.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Państwowa osoba prawna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Reference number: DPiZP.2610.14.2021
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS

na zasadach określonych w ppumowy oraz ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 487 511.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72266000 Software consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa i Piaseczno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS,

na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz na zasadach określonych w ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

2. Wykonawca zapewni również Zamawiającemu do 300 godzin konsultacji technicznych w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie mniej niż 150 godzin, w zakresie problemów dotyczących Urządzeń lub Oprogramowania. Konsultacje będą obejmowały analizy, audyty oraz rekomendację dot. Urządzeń oraz Oprogramowania jak również wszelkiego rodzaju prace rekonfiguracyjne Urządzeń oraz pomoc przy pracach technicznych przeprowadzanych przez Zamawiającego, w Lokalizacjach. Konsultacje będą świadczone w języku polskim.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ oraz na ogólnych warunkach Producenta.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy Certyfikatu i dokumentu zawierającego ogólne warunki producenta / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538117
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RATELS Sp. z o.o.
Postal address: ul. Erazma Ciołka nr 17, lok. 105
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 01-445
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 605 926.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 487 511.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I. Dotyczy Sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. dostarczył Certyfikaty i dokument zawierający ogólne warunki producenta w zakresie UOS i Subskrypcji do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Warszawie najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych* od dnia podpisania Umowy;

1.2. zapewnił Zamawiającemu, potwierdzony Certyfikatami, dostęp do UOS na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ, oraz w ogólnych warunkach Producenta:

1.2.1 w przypadku Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1, w Rozdziale I, ppkt 2.1.1., do UOS wraz z Subskrypcją – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji;

1.2.2 dla Urządzeń wskazanych w Rozdziale I, ppkt 2.1.2 SWZ - przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS.

UWAGA:

*W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert (patrz Rozdział XI SWZ) wskaże w Formularzu Ofertowym termin dostawy krótszy niż wymagany powyżej w pkt 1.1. termin ten zostanie wpisany w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

II. Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022