Leveringen - 121933-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Vailhauques: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2019/S 053-121933

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 041-092544)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Service départemental incendie et secours
150 rue Supernova
Vailhauques
34570
Frankrijk
Telefoon: +33 3467103413
E-mail: marches@sdis34.fr
Fax: +33 3467103484
NUTS-code: FRJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sdis34.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches-publics.herault.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'effets d'habillement pour les sapeurs-pompiers du SDIS 34

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'effets d'habillement pour les sapeurs-pompiers du SDIS 34.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-092544

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Le présent rectificatif intègre, en outre, une modification du dossier de consultation des entreprises du lot nº 2 (exigences techniques).