Leveringen - 121955-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Italië-Triëst: Systeem voor digitale cartografie

2019/S 053-121955

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via San Francesco 43
Trieste
34133
Italië
Contactpersoon: Ufficio purchasing & tenders
E-mail: ufficio.acquisti@insiel.it
Fax: +39 0403737333
NUTS-code: ITH4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.insiel.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.insiel.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura del nuovo sistema cartografico digitale regionale — CIG: 71418297BA — CUP: B29G17000790002.

Referentienummer: GE 12-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48326100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura del nuovo sistema cartografico digitale regionale — CIG: 71418297BA — CUP: B29G17000790002 (variante II).

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH43
NUTS-code: ITH42
NUTS-code: ITH41
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: province di Gorizia, Pordenone e Udine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Rilievo e realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale relativo al territorio delle province di Gorizia, Pordenone e Udine.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 650
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 236-489830

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 200071273
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Helica Srl
Via F.lli Solari 10
Amaro
Italië
NUTS-code: ITH42
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
CGR (Compagnia Generale Ripreseaeree) S.p.A.
Via Cremonese 35/A
Parma
Italië
NUTS-code: ITH41
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Digital Rilievi S.r.l.
Via Montello 50/A
Zoppola
Italië
NUTS-code: ITH41
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 5 861 333.50 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia
P.zza Unità d'ITALIA 7
Trieste
34121
Italië
Telefoon: +39 0406724711
E-mail: ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga
Fax: +39 0406724720

Internetadres: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=tar_ts&_afrLoop=1409091432214150&_adf.ctr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
48326100
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH42
NUTS-code: ITH41
NUTS-code: ITH43
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modifica di cui all’art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 — II variante.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 740
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 6 685 260.90 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Helica S.r.l.
Amaro
Italië
NUTS-code: ITH42
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
CGR (Compagnia Generale Riprese aeree) S.p.A.
Parma
Italië
NUTS-code: ITH52
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Digital Rilievi S.r.l.
Zoppola
Italië
NUTS-code: ITH41
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Identificazione delle coperture in cemento-amianto (MCA) a partire da immagini aeree iperspettrali.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Richiesta dell’amministrazione regionale di data 14.6.2018 prot. no 0020052/P: attività di rilievo della presenza di amianto sul territorio regionale. Offerta prot. 628 dd 21.1.2019.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 5 932 486.50 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 6 685 260.90 EUR