Leveringen - 121956-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 053-121956

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Hansel Oy
0988084-1
PL 1386
Helsinki
00101
Finland
Telefoon: +358 294444200
E-mail: kristian.hartikainen@hansel.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hansel.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000
32552410
50300000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Puitejärjestelyn kohteena on mobiilipäätelaitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen toimittaminen asiakkaille tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 115-208256

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: T/2537/20032015/KMI
Benaming:

Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
20/03/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Telia Datainfo Oy
0606359-8
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 500 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kohdassa VII.2.3) on ilmoitettu jatkokauden arvo ilman sopimusmuutosta ja sisältäen sopimusmuutoksen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hansel Oy
PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A
Helsinki
00101
Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi

Internetadres: https://www.hansel.fi

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
32000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200
32250000
50300000
72000000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Puitejärjestelyn kohteena on mobiilipäätelaitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen toimittaminen asiakkaille tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 20/03/2019
Einde: 31/08/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 500 000.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Telia Datainfo Oy
0606359-8
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Sopimuskautta jatketaan enintään 20.3.2019–31.8.2019 väliseksi ajaksi. Kyseessä ei ole hinnankorotus.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Sopijapuolten välinen puitesopimus päättyy 19.3.2019. Hansel Oy:n uusi tarjouskilpailu Mobiilipäätelaitteet 2019–2020 (2023) on jouduttu keskeyttämään ja se kilpailutetaan uudelleen. Sopijapuolet sopivat jatkokaudesta uuden tarjouskilpailun ajaksi.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR