Diensten - 121960-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Karlstad: Instrumenten voor metingen

2019/S 053-121960

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
202100-5984
MSB
Karlstad
651 81
Zweden
Contactpersoon: Carina Bulund
E-mail: carina.bulund@msb.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.msb.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Request for Information (RFI)

Referentienummer: 19/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Swedish Civil Contingencies Agency (hereinafter referred to as the MSB) invites vendors to participate in this Request for Information (RFI).

This RFI is intended to present a possibility for interested vendors to present products that matches the requested features of a hand-held instrument for measurement of ambient dose equivalent rate from photon radiation (with option for measurement of beta radiation).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Swedish Civil Contingencies Agency (hereinafter referred to as the MSB) invites vendors to participate in this Request for Information (RFI).

This RFI is intended to present a possibility for interested vendors to present products that matches the requested features of a Hand-held instrument for measurement of ambient dose equivalent rate from photon radiation (with option for measurement of beta radiation).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019