Diensten - 121973-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Mikkeli: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 053-121973

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Metsäsairila Oy
2011619-0
PL 106
Mikkeli
50101
Finland
Contactpersoon: Sami Hirvonen
Telefoon: +358 407138111
E-mail: sami.hirvonen@metsasairila.fi
NUTS-code: FI1D1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metsasairila.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kuntaomisteinen yhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Jätehuolto

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jätteiden keruupalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämä on tietopyyntö, koskien Metsäsairila Oy:n keväällä 2019 kilpailutettavia jätteiden keräys- ja kuljetusurakoita.

Lisätietoja kohdassa Täydentävät tiedot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jätekuljetukset

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tämä on tietopyyntö, koskien Metsäsairila Oy:n keväällä 2019 kilpailutettavia jätteiden keräys- ja kuljetusurakoita.

Urakassa kilpailutetaan Metsäsairila Oy:n hallinnoimien alueiden hyötyjakeiden sekä sekajätteen keräys ja kuljetus.

Tästä on julkaistu ennakkoilmoitus Hilma-palvelussa 6.2.2019.

Tässä tietopyynnössä pyydetään kommentteja edellisen kilpailutuksen urakkaohjelmaan sekä erityisesti alla oleviin kysymyksiin.

Vanhan urakkaohjelman sekä muita lisätietoja saa sähköpostilla osoitteesta jonne.grasten@metsasairila.fi.

Tietopyyntöön pyydetään vastauksia 31.3.2019 mennessä.

Lisätietoja pyydetään erityisesti seuraavista asioista:

— Miten päästään jätekuljetuksissa vähäpäästöisyyteen/päästöttömyyteen?

— Minkälaisia panostuksia päästöttömyys vaatii urakoitsijoilta? Panostusten oletettu vaikutus tyhjennyshintoihin?

— Viikonloppureittien vaikutukset kokonaisurakkaan? Kesäaikana voi olla tarve ajaa tiettyjä reittejä myös viikonloppuisin.

— Astiatyyppien ja mahdollisten punnitusten hintavaikutus? Ovatko kaikki astiatyypit punnittavissa?

— Urakka-alueiden koko? Reittien pituus?

— Tulisiko kuljetukset kilpailuttaa urakka-alueittain vai yhtenä kokonaisena urakkana?

— Mikä on kuljettajille hyvä tapa ilmoittaa pisteiden korjaus- ja siivoustarpeista?

— Miten urakassa tulisi huomioida yksitysteiden talvikunnossapito sekä kiinteistökohtaiset kääntöpaikat?

— Biojätteen keräystavat ja keräysvälineet haja-asutusalueella sekä aluekeräyspisteiden yhteydessä?

— Astiamäärien muutos urakassa. Minkälainen tyhjennysmäärän muutos (%) ylöspäin tai alaspäin vaikuttaa merkittävästi tyhjennyshintaan?

— Miten urakkaohjelman vaatimuksissa varmistetaan, että urakoitsijan kalusto ja henkilöstöresurssit riittävät, jos yksi tai usemapi auto on korjattavana tai kuljettajia sairaana?

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019