Diensten - 121976-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Amsterdam: Software en informatiesystemen

2019/S 053-121976

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
512131934
Cruquiusweg 5
Amsterdam
1019 AT
Nederland
Contactpersoon: Wabe Fokkens
E-mail: ictmarktconsultaties@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/bedrijfsvoering/ict/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - 1Stad1Pas Toegang Controle Systeem (verwachte einddatum: 28.3.2019).

Referentienummer: AICT-2018-0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een software dan wel SaaS oplossing voor toegangscontrole voor panden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft hier een marktconsultatie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/03/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019