Diensten - 121981-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Castelldefels: Serveren van maaltijden

2019/S 053-121981

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Castelldefels
P0805500F
Plaza Iglesia, 1
Castelldefels
08860
Spanje
Contactpersoon: Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Castelldefels, UI Contratación y Compras
Telefoon: +34 936651150
E-mail: contractacio@castelldefels.org
Fax: +34 936657714
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.castelldefels.org/ca/index.asp

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=ajuntament+de+castelldefels&reqCode=viewDetail&idCap=5798105

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de comedor social: elaboración, transporte y reparto comida

Referentienummer: 33/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de comedor social: elaboración, transporte y reparto comida.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Castelldefels (Barcelona).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de comedor social: elaboración, transporte y reparto comida.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/04/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
Spanje
Telefoon: +34 5676300

Internetadres: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/contractacio/tribunal_catala_de_contractes_del_sector_public/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
Spanje
Telefoon: +34 5676300
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019