Diensten - 122014-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piastów: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 053-122014

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Piastów - Burmistrz Miasta Piastowa
52703200000
ul. 11-go Listopada 2
Piastów
05-820
Polen
Contactpersoon: Karolina Borecka
Telefoon: +48 227230105
E-mail: zamowieniapubliczne@piastow.pl
Fax: +48 227230105
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.piastow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.piastow.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa

Referentienummer: ZP.271.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Piastowa w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2021 r. na warunkach określonych w SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. A do SIWZ. Dokumenty przetargowe udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego: www.piastow.pl

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
90514000
90512000
90513100
90533000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL913
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasto Piastów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Piastowa, której zakres obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), 2) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa, 3) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego, 4) prowadzenie na terenie Miasta Piastów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

5) wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie ww. obejmowałoby: odbieranie i zagospodarowanie odpadów, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów - w ilości większej niż przewiduje umowa podstawowa (zob szerzej pkt 5 SIWZ)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w treści SIWZ.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego (pkt 19).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Piastowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujący co najmniej odpady objęte zamówieniem,

b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2018 r., poz. 1466 ze zm.), c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

Na potwierdzenie spełniania ww.warunku Zamawiający żąda nast. dokumentów: 1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Piastowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujący co najmniej odpady objęte zamówieniem; 2) aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018, poz. 1466 ze zm.); 3) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych);

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Zamawiający żąda nast. dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

Uwaga!

W przypadku polisy OC, Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentu dowodów opłacenia wymagalnych składek, zgodnie z przewidzianym w warunkach polisy schematem płatności.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie min. 7 000 Mg,

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym potencjałem technicznym:

− trzema pojazdami bezpylnymi, przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych – śmieciarki spełniające wymagania min. normę czystości spalin EURO 4, o minimalnej kubaturze 10 m3,

− pojazdami bezpylnymi, przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych – dwiema śmieciarkami dwukomorowymi lub czterema śmieciarkami jednokomorowymi - spełniającymi wymagania min. normę czystości spalin EURO 4,

− jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej np. tzw. „hakowcem” do przewozu kontenerów minimum Kp-7.

Wykonawca może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli zakres udziału tego wykonawcy był na tyle konkretny, że wykonawca ten wniósł faktyczny wkład wprowadzenie działań, które były wymagane od grupy wykonawców w ramach danego zamówienia zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 4.5.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wymaga złożenia nast. dokumentów i oświadczeń:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.4.2019 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.4.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie MOSiR Piastów, 05-820 Piastów, al. Tysiąclecia 1 (sala Rady Miejskiej), POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Marzec 2021

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tzw. „procedura odwrócona”. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 5-8) Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów wymienionych w pkt 11.1.2 SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1.2 SIWZ żąda dokumentów wymienionych w pkt 11.6 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.1.2 ppkt 1-9 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw z Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Sposób przygotowania oferty oraz zawartość oferty określa pkt 14 SIWZ. Termin związania oferta wynosi 60 dni. Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w treści SIWZ. Sposób składania dokumentów i oświadczeń zawiera pkt 7 SIWZ. W zakresie części IV JEDZ pn: „Kryteria kwalifikacji”, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim wypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. Pozostałe informacje (ze względu na ograniczoną liczbę znaków) zawarte są w treści SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.pl
Fax: +48 224587701

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.5. i 23.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. W sprawach nieuregulowanych w pkt 23 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019