Diensten - 122015-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2019/S 053-122015

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
Špitálska 4, 6, 8
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
816 43
Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Angelika Csölley
Telefoon: +421 220462419
E-mail: angelika.csolley@employment.gov.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.employment.gov.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poskytovanie technickej podpory pre APV

Referentienummer: 41787/2018; VOB/93/2019-M_ODCVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z 2 vzájomne súvisiacich činností:

1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti ISSZ uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy riadenia podniku. Garancia bude definovaná v zmluve o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

2) Ďalší rozvoj zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami procesov riadenia podniku alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa informačný systém integruje alebo bude integrovať.

Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 a v Prílohe č.3 SP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 990 169.66 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267100
72262000
72261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uvedený v II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 990 169.66 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až ods. 5, § 39, § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) a doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e). Ak uchádzač nepredložil JED podľa § 39, alebo doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) nemá zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, je povinný na účely preukázania splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Eventuele minimumeisen:

K bodu 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/í ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísaný štatutárnym orgánom. Uchádzač preukáže dosiahnutie obratu za vyššie určené obdobie v súhrnnej výške 1 000 000,- EUR bez DPH. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch.

Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. § 34 ods.1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,

2. § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,

3. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Eventuele minimumeisen:

K bodu 1. Uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001, ISO 10006, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001STN vydané nezávislou inštitúciou alebo ekvivalenty. Doplňujúce informácie sú uvedené v § 35 ZVO.

K bodu 2. Uchádzač predloží platný certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou alebo ekvivalent. Doplňujúce informácie sú uvedené v § 36 ZVO.

K bodu 3. Z dôvodu nedostatku miesta na zverejnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov podmienky účasti požadovanej v oddiele III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť tohto oznámenia, sú tieto zverejnené na profile verejného obstarávateľa v dokumente "Doplnenie podmienok účasti" v predmetnej zákazke -http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení zmluvy. Minimálna výška poistenia bude 500 000,00 EUR na 1 poistnú udalosť. Na požiadanie VO úspešný uchádzač predloží platnú poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného.

2. Na účel zabezpečenia záväzku verejný obstarávateľ vyžaduje zložiť na účet objednávateľa pred podpísaním zmluvy výkonovú záruku vo výške 3 % zo zmluvnej ceny v EUR s DPH. Bližšie informácie sú v Prílohe č.3 SP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA Odbor verejného obstarávania, EN Evoservis.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk (OP) bude v súlade § 52 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisií, po vložení e-kľúčov členov komisie. Tento EN uplynutím LPP automaticky po OP doručí informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu resp. protokol z OP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme Evoservis. Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme Evoservis sa doň zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme Evoservis sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO. Elektronické ponuky sa budú podpisovať epodpisom. Bližšie informácie o používaní e-podpisu sú uvedené v SP. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s VO priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie v zmysle SP.

2. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne overených kópii. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov.

3. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO.

4. VO požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 150 000 EUR. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a jeho subdodávatelia,ktorí sú povinní byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v RPVS.

6. K pododdielu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: Zmluva sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, t.j. od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ktorá presahuje predpokladanú hodnotu zákazky.

8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu poskytnúť predmet zákazky ako celok, preto by rozdelenie zákazky na časti bolo samoúčelné a verejnému obstarávateľovi by spôsobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpečení poskytnutia služby, ako aj pri kontrole kvality a uplatňovaní reklamácií a zodpovednosti za kvalitu plnenia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne poskytnúť službu v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by bolo nehospodárne a neefektívne.

9. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené

VO Jednotným európskym dokumentom (JED). VO povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie, resp. neprijať ponuku úspešného uchádzača pokiaľ nedôjde k delimitácii majetku ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) do majetku MPSVR SR.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019